Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierczycach – etap I

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierczycach – Etap I obejmujących zaprojektowanie i wykonanie na terenie oczyszczalni ścieków w Mierczycach robót na obiekcie nr 1 - Pompownia główna i ścieków dowożonych, w zakresie:
1) remont/przebudowa/budowa zbiorników pompowni głównej i ścieków dowożonych (obiekt nr 1) obejmujący:
a) remont pompowni głównej (obiekt nr 1.1),
b) remont komory zasuw (obiekt nr 1.2),
c) przebudowa zbiornika ścieków dowożonych (obiekt nr 1.3) – dostosowanie na pompownię ścieków dowożonych,
d) przebudowa komory zasuw (obiekt nr 1.4) – dostosowanie na komorę do pomiaru ścieków dowożonych;
2) budowa nowej tacy najazdowej (obiekt nr 1.5);
3) remont płyty górnej pompowni;
4) roboty elektryczne i aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) dla obiektu nr 1;
5) wymiana słupa oświetleniowego przy obiekcie nr 1;
6) budowa wiaty nad obiektem nr 1;
7) wykonanie ciągów komunikacyjnych wokół obiektu nr 1 i drogi komunikacyjnej przed pompownią i płytą najazdową dla wozów asenizacyjnych;
8) odtworzenie terenów zielonych wokół obiektu nr 1;
9) likwidacja komory odpadu z piaskownika;
W ramach niniejszego Zamówienia należy wykonać:
1) kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem ostatecznej zgody na wykonanie robót budowlanych,
2) niezbędne roboty budowlano-montażowe wskazane pkt. 1-9 powyżej.
Wykonawca Etapu I projektując i wykonując roboty na terenie oczyszczalni ścieków w Mierczycach musi uwzględnić lokalizację obiektów Etapu II, które Zamawiający zamierza zrealizować odrębnie w późniejszym okresie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych zadań przedstawiony jest w Załączniku nr 10 do SWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2022 | 12:00


» Lokalizacja

59-430 Wądroże Wielkie


» Kategoria asortymentowa

 • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych
 • Opakowania przemysłowe
 • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
 • Pozostałe prace budowlano-remontowe
 • Usługi aranżacji terenów
 • Usługi budowy instalacji
 • Usługi demontażu
 • Usługi drogowe i kolejowe
 • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
 • Usługi projektowe
 • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów
 • Woda i ścieki

» Dane nabywcy

Gmina Wądroże Wielkie
Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się