Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock – realizowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwocka – I etap” oraz „Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwocka – II etap” w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock” w formule "projektuj i buduj".
2) Wspólny słownik zamówień CPV: 71220000-6, 71320000-745212212-5, 45100000-8, 45220000-5, 45300000-0, 45400000-1, 45111291-4
3) Zakres prac:
3.1 W ramach zakresu prac Wykonawca:
1) wykona kompletną dokumentację projektową, obejmującą etap I i II, na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (dalej również jako: PFU) oraz zapewni nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych. PFU stanowi załącznik Nr 1 do umowy,
2) wykona wszystkie czynności związane z wykonaniem obiektu, z uwzględnieniem podziału wykonania przedmiotu zamówienia na etapy, części i zakresy, w szczególności:
a) roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącej infrastruktury obiektu, przegotowaniu terenu, budowie obiektu krytego basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z instalacjami i urządzeniami technologicznymi,
b) drogi i chodniki wewnętrzne, elementy małej architektury oraz urządzeni zieleń,
c) dostawy oraz instalację wyposażenia obiektów w sprzęt i meble wraz ze sprzętem sportowym,
d) rozruch wszystkich urządzeń, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową,
3) wykona dokumentację powykonawczą;
4) przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, oraz do dokumentacji powykonawczej;
5) udzieli gwarancji i rękojmi oraz zapewni bezpłatny serwis i konserwację w zakresie wykonanych robót budowlanych;
6) udzieli gwarancji na infrastrukturę towarzyszącą na warunkach określonych przez producenta.
3.2 Opis przedmiotu zamówienia określa załączona dokumentacja, m.in.:
1) Program funkcjonalno-użytkowy oraz Koncepcja Architektoniczna.
2) Oświadczenia o zapewnieniu dostaw energii cieplnej, elektrycznej, oraz warunki przyłączenia do sieci wod-kan,
3) Przepisy FINA dotyczące obiektów sportowych
4) Specyfikacja wykonania niecek basenowych ze stali nierdzewnej
5) Zapisy Miejscowego Plany Zagospodarowania Terenu
6) Wstępne promesy dotyczące dofinansowania z programu rządowego Funduszy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
7) Przykładowy harmonogram wypłaty transz w ramach wynagrodzenia.
8) Projekt umowy.
3.3 Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych
z Wykonawcą na podstawie umowy.
3.4 W trakcie przygotowywania oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, wszelkie niezgodności projektu ze stanem istniejącym są ryzykiem Wykonawcy i nie są podstawą do roszczeń o dodatkowe koszty.
3.5 Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia w związku z nadzorem autorskim oraz wszelkimi obowiązkami wynikającymi z tego tytułu podczas realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.10.2022 | 10:00


» Lokalizacja

05-400 Otwock


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Otwock
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się