Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wiaty drewnianej dla zadania inwestycyjnego pn.: „To jest nasz kawałek podłogi - budowa grzybka tanecznego w miejscowości Żuklin, gmina Kańczuga”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo -kosztorysowej budowy wiaty drewnianej dla zadania inwestycyjnego pn.: „To jest nasz kawałek podłogi - budowa grzybka tanecznego w miejscowości Żuklin, gmina Kańczuga”, na podstawie której Zamawiający będzie mógł uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę / zgłoszenie robót budowlanych.
Na działce nr ewid. gr. 461 w miejscowości Żuklin znajduje się budynek Domu Strażaka. Od strony zachodniej, przy wejściu głównym do budynku znajdują się istniejące stalowe trawersy, przewidziane do wykorzystania jako fundamenty pod planowana wiatę taneczną. Budowa wiaty /grzybka tanecznego o wymiarach ok. 7,0x10,0m + podest na scenę o wymiarach ok. 5,0x2,5m (od strony południowo – zachodniej). Powierzchnia zabudowy ok. 82,50m2. Konstrukcja wiaty drewniana, słupowa. Dach nad wiatą czterospadowy kopertowy, konstrukcji drewnianej pokryty blachą dachówkopodobną lub gontem. Podłoga drewniana wykonana z desek ułożonych na legarach na istniejących stalowych trawersach. Podłoga wiaty zabezpieczona barierką drewnianą. W celu zapewnienia dostępności dla wszystkich uczestników, należy zaprojektować podjazd z terenu przyległego bezpośrednio na podłogę grzybka. We wiacie przewiduje się wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby oświetlenia oraz nagłośnienia. W ramach przedmiotowej dokumentacji należy zaprojektować dach nad głównym wejściem do budynku, będący przedłużeniem lub wypustem dachu na projektowaną wiatą.
Lokalizacja projektowanej wiaty wchodzi w kolizję i/lub w zbliżenie z istniejącą siecią: wodociągową, energii elektrycznej, gazową oraz światłowodową. Inwestor posiada stosowne pisma określające warunki zabezpieczenia poszczególnych sieci.
W ramach zleconej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, należy opracować następujące
elementy:
• Projekt budowalny – 3 egz.
• Projekt zagospodarowania terenu – 3 egz.
• Projekt techniczny/wykonawczy – 3 egz.
• Kosztorys inwestorski – 2 egz.
• Przedmiary robót – 2 egz.
• Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (SST) -2 egz.

Wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia
1. Dokumentacja powinna być wykonana przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjnej i/lub architektonicznej. Powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, obliczenia i rysunki z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału oraz informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót, stanowiące o konieczności opracowania planu BIOZ.
2. Na lokalizację przedmiotowej inwestycji Zamawiający złożył wniosek o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego/warunki zabudowy.
3. Wykonawca musi uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego zaproponowanych rozwiązań architektoniczno – konstrukcyjnych.
4. Dokumentację w wersji elektronicznej należy dostarczyć na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) trwale dołączona do jednego egzemplarza wersji papierowej. Dokumentacja elektroniczna musi być tożsama z papierową, a pliki również w wersji edytowalnej.
Dokumentację należy opracować w następujący sposób:
1. Dokumentację projektowo kosztorysową należy opracować zgodnie z obwiązującymi normami i przepisami w szczególności zgodnie z:
a. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2021.poz. 2351)
b. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609)
c. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 25 czerwca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.2021 poz. 1169)
d. Rozporządzeniem Mi

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.08.2022 | 10:00


» Lokalizacja

37-220 Kańczuga


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Usługi projektowe
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Miasto i Gmina Kańczuga
ul. M.Konopnickiej 2
37-220 Kańczuga
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się