Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grzechyni w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański” w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Grzechyni w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański” w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021”.
2. Podstawowe parametry budynku objętego przedmiotem zamówienia:
2.1. powierzchnia zabudowy – 1108,0 m2
2.2. ilość kondygnacji – 4
2.3. kubatura – 11 634,00 m3
2.4. wysokość – 13,50 m
2.5. szerokość – 29,29 m
2.6. długość – 52,60 m
2.7. lokalizacja inwestycji – działki o nr ewid. 6092/4, 6089/2, 6090/1, 6104/2 w Grzechyni, jednostka ewidencyjna: Maków Podhalański.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót:
1) Roboty rozbiórkowe
2) Roboty uzupełniające budowlane
3) Ocieplenie ścian fundamentu i cokołu
4) Ocieplenie ścian
5) Ocieplenie stropów
6) Modernizacja kotłowni c.o.
7) Instalacje c.o.
8) Montaż instalacji uziemiającej i odgromowej
Wykonawca wybrany do realizacji zadnia winien zastosować właściwe materiały umożliwiające osiągnięcie właściwych założeń energetycznych, estetycznych i funkcjonalnych budynku wynikających z obecnie obowiązujących norm i przepisów budowlanych.
Przy kalkulacji oferty Wykonawca powinien uwzględnić również:
a. wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub świadectwa energetycznego budynku w celu potwierdzenia osiągniętego efektu ekologicznego;
b. wykonanie wszelkich niezbędnych prób, badań oraz sprawdzeń;
c. odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy z zachowaniem zasady szczególnej ostrożności oraz przepisów bhp i p.poż.
d. prace prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania placówki oświatowej.
e. ubezpieczenie przedmiotu umowy od ryzyk budowlanych do wysokości wartości zawartego kontraktu na czas realizacji umowy z Zamawiającym.
f. wywóz zdemontowanych wszystkich elementów metalowych z rozbiórek (pokrycie, obróbki blacharskie, pręty z odgromienia, piec i wyposażenie kotłowni, nakrywę techniczną, grzejniki, itp.) i przekazać je do najbliższego punktu skupu złomu, należność ze sprzedaży należy przekazać Zamawiającemu wraz z dowodem z punktu skupu;
g. uruchomienie zamontowanych kotłów grzewczych po wykonaniu instalacji zasilania gazu ziemnego;
Dokumentacja prowadzonego postępowania może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy PZP dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego, w celu osiągnięcia rezultatów projektu. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Wykonawca, który zastosował produkt równoważny, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne.
Zgodnie z art. 101 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SWZ. Wykonawca, który powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w opisie przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu w złożonej ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane przez nieg

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.07.2022 | 10:00


» Lokalizacja

34-220 Maków Podhalański


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Maków Podhalański
ul. Szpitalna 3
34-220 Maków Podhalański
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się