Przebudowa drogi gminnej nr 292411 K Bilsko –Znamirowice w km od 0+008,00 do 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 75 w km od 49+712,30 do 49+729,70) w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca: „Przebudowę drogi gminnej nr 292411 K Bilsko –
Znamirowice w km od 0+008,00 do 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 75 w km od 49+712,30 do 49+729,70) w
miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna.”
2. Szczegółowy opis przedmiotuzamówienia (robót budowlanych) został określony w:
- ogólnej charakterystyce robót stanowiącejzałącznik nr 8 do SWZ,
- przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ,
- projekcie budowlanego stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ,
- projekcie stałej organizacji ruchu stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ,
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla branży drogowej oraz
elektrycznej stanowiącej załącznik nr 11 do SWZ,
oraz w dalszych postanowieniach SWZ.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykonania mapy powykonawczej oraz zgłoszenia w Nadzorze Budowlanym zakończenia
robót budowlanych i uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych.
3. Realizacja przedmiotu zamówienia współfinansowana jest w ramach programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
4. Zakres prac obejmuje wykonanie przebudowy:
4.1. jezdni KR1 z BA,
4.2 istniejących zjazdów,
4.3. chodnika z kostki brukowej,
4.4. stanowisk postojowych z kostki brukowej,
4.5. pobocza z kruszywa łamanego,
4.6. kanału deszczowego z rur PP fi 300-800 wraz ze studniami z kręgów betonowych,
4.7. wpustów deszczowych fi 500 z przyłączami PP fi 200,
4.8. oświetlenia ulicznego i boiska sportowego,
4.9. kanału technologicznego,
4.10. murków ogrodzeniowych,
4.11. oznakowania pionowego,
4.12. humusowania i profilowania zieleńców,
4.13. linii energetycznej i teletechnicznej.
5. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do:
5.1 wykonania szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego;
5.2 wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z wymogami ustawy z dnia 7 lipca1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.),
5.3 wykonania dodatkowych usług: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy,
zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, ogrodzenia tymczasowe, dozorowanie budowy itp.),
5.4 materiały z rozbiórki remontowanej drogi nadające się do ponownego wbudowania należy
posegregować, załadować i odwieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego do 30 km,
5.5 zasady organizacji ruchu w związku z prowadzonymi robotami należy prowadzić zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 z późn. zm.).
Zamawiającypolecaaby prace przy realizacji zamówienia trwały od świtu do zmierzchu. Wykonawca jest ponadto
zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres
realizacji, a także jego demontażu po robotach i powinien to uwzględnić w cenie ofertowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.06.2022 | 09:00


» Lokalizacja

33-314 Łososina Dolna


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Łososina Dolna
Łososina Dolna 300
33-314 Łososina Dolna
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się