Zakup energii elektrycznej dla obiektów ŁODR zs. w Bratoszewicach na lata 2022 - 2024

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ) dla obiektów ŁODR zs. w Bratoszewicach.
Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 20%) w okresie dostawy 634 450 kWh
Moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi łącznie 132 kW.
Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach zawartej umowy. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia o mocy umownej określonej w umowie. Koszty wynikające z dokonywania bilansowania winny zostać uwzględnione przez Wykonawcę w cenie energii elektrycznej podanej w formularzu ofertowym.
Dostawca energii zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy, ważnej umowy z OSD umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD właściwym dla obiektów Zamawiającego.
Podana szacunkowa ilość energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez Zamawiającego innej niż przewidywana ilości energii. Ewentualna zmiana szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg określonych cen w ofercie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2021 | 10:00


» Lokalizacja

95-011 Bratoszewice


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
ul. Nowości 32
95-011 Bratoszewice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się