Remont 7 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 7 części

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest standardowy remont lokali mieszkalnych (pustostanów) w zakresie prac budowlanych, elektrycznych i instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z podziałem na 7 części.

Główny kod CPV: 45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne
Dodatkowy kod CPV: 45330000-9 – roboty instalacyjne wod.- kan. i sanitarne
45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne
45333000-0 – roboty instalacyjne gazowe

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Opis poszczególnych części zamówienia:
Część 1: ul. Urzędnicza 52a/31 wg Załącznika nr 10 do SWZ,
Część 2: ul. Kalwaryjska 32/14 wg Załącznika nr 11 do SWZ,
Część 3: ul. Topolowa 6/12 wg Załącznika nr 12 do SWZ,
Część 4: ul. Grochowska 24/18 wg Załącznika nr 13 do SWZ,
Część 5: ul. Rękawka 12/3 wg Załącznika nr 14 do SWZ,
Część 6: ul. Kościuszkowców 4/1 wg Załącznika nr 15 do SWZ.
Część 7: ul. Dwernickiego 5/9 wg Załącznika nr 16 do SWZ.

UWAGA!
Ilość pustostanów może ulec zmniejszeniu (max o remont 1 lokal) – art. 137 ust. 7 i art. 256 w związku z możliwością decyzji właściciela (Gminy Miejskiej Kraków) przenoszącej warunek remontu lokalu na przyszłego najemcę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania zamówienia określają:
– Załącznik Nr 9 do SWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
– Załączniki Nr 10-16 do SWZ - Przedmiary robót/Kosztorysy ofertowe.
- Załącznik Nr 17 do SWZ- Pozwolenie Nr ZR-I.5142.161.2020 Miejskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dotyczy części 5)
- Załącznik Nr 18 – opinia konserwatora (dot. części 6)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.12.2021 | 09:45


» Lokalizacja

31-319 Kraków


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Bolesława Czerwieńskiego 16
31-319 Kraków
telefon: +48 126166222
fax: Brak
email: zamowienia@zbk.krakow.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się