Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Wolinie wraz ze skrzyżowaniami

» Opis zapytania

1. Zamówienie obejmuje między innymi niżej wymienione roboty budowlane:
1) Przebudowę ul. Marii Konopnickiej wraz ze skrzyżowaniami (roboty drogowe), obejmującą : - - roboty przygotowawcze-roboty pomiarowe ,
- roboty przygotowawcze - usunięcie drzew
- roboty rozbiórkowe,
- podbudowy -jezdnia, skrzyżowania, miejsca postojowe, zjazdy, ciągi piesze,
- elementy ulic - krawężniki, oporniki ,
- nawierzchnie - jezdnia, skrzyżowania, miejsca postojowe, zjazdy, ciągi piesze,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome,
- roboty wykończeniowe.
2) Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej obejmującą:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne pod studnie, separator z osadnikami i pod studzienki ściekowe
- roboty ziemne pod kolektory i przykanaliki
- rurociągi,
- studnie kanalizacyjne,
- studzienki ściekowe,
- osadnik,
- separator,
3) Budowę oświetlenia w ul. Marii Konopnickiej, obejmującą:
- budowę sieci oświetlenia ulicznego,
- oświetlenie – roboty odtworzeniowe.
- likwidację kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej SN -15 kV i nN-0,4kV, zgodnie z Dokumentacją projektową oraz zgodnie z umowami:
- Umową nr 3453/Z/BN/2021/P, z dnia 17.11.2021 r. na likwidację infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji na terenie ul. Konopnickiej w m Wolin zawartą przez Gminę Wolin z ENEA Oświetlenie sp. z .o. z siedzibą w Szczecinie , ul. Ku Słońcu 34,
- Umową Nr ZMS/SU/MF/43/2021, z dnia 25.11.2021 r. w sprawie likwidacji kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV, zawartą przez Gminę Wolin z ENEA Oświetlenie sp. z .o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 34.
4) Przebudowę i remont sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Marii Konopnickiej, obejmującą :
- roboty instalacyjne wodociąg),
- roboty ziemne wodociąg),
- roboty instalacyjne (kanalizacja sanitarna),
- roboty ziemne (kanalizacja sanitarna)
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera :
2.1. Dokumentacja projektowa – stanowiąca Załącznik nr 10 do SWZ, w skład której wchodzi:
1) Projekt techniczny – branża drogowa wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
2) Projekt techniczny – branża kanalizacja deszczowa wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
3) Projekt techniczny – branża kanalizacja sanitarna wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
4) Projekt budowlany - branża elektryczna wraz ze szczegółową Specyfikacją techniczną
5) Projekt techniczny -branża elektryczna – oświetlenie uliczne
6) Przedmiary robót, jako materiał pomocniczy (nie stanowiące zestawienia planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia)
oraz
2.2. Projektowane Postanowienia Umowy – Załącznik nr 8 do SWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2021 | 11:00


» Lokalizacja

72-510 Wolin


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Wolin
ul. Zamkowa 23
72-510 Wolin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się