Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji - 2

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy na zamówienie zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 41-940 Piekary Śląskie
ul. Bytomska 62.

1.1 Przedmiot zamówienia został podzielony na 14 części dalej zwane „Pakietami”, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe pakiety szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do SWZ.

1.2 Zamawiający nie ogranicza liczby części, w zakresie których wykonawca może złożyć ofertę, ani nie wskazuje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy;

2. Szczegółowy sposób i zakres realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:
- załączniku nr 3 do SWZ – Formularz asortymentowo - cenowy;
- załączniku nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

3. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 33191100-6 - Urządzenia sterylizujące.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2021 | 11:00


» Lokalizacja

41-940 Piekary Śląskie


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się