Wykonanie usług asenizacyjnych - opróżnianie szamb

» Opis zapytania

MPK S.A. w Krakowie poszukuje wykonawcy usług asenizacyjnych – opróżnianie szamb o pojemności 8 m³, dla dwóch lokalizacji w Punktach Socjalnych MPK S.A. na terenie miasta Krakowa, tj.: Wzgórza Krzesławickie (ul. Kocmyrzowska 14) i Mistrzejowice (os. Tysiąclecia 88).

Zamówienie na okres dwóch lat lub do wyczerpania wartości zamówienia. Orientacyjna ilość opróżnień: około 48 razy w ciągu roku dla każdej lokalizacji. Opróżnienie szamb w dni powszednie, w terminie do 24 godzin od zgłoszenia takiej potrzeby pocztą e-mail.

Cena ofertowa dotyczy kosztu netto za jednorazowe opróżnienie szamba o pojemności nominalnej 8mᶾ.
Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie czynności łącznie, tj. dojazd, opróżnianie szamba, przewóz ścieków do Stacji Zlewczej i ich zagospodarowanie.
Wykonawca musi dysponować pojazdem przystosowanym do realizacji tej usługi.
1. Zamawiający dokonywać będzie protokolarnego odbioru prac objętych usługą (protokół miesięczny). Ilość odebranych ścieków z opróżnianego szamba wynosi tyle ile jego nominalna pojemność.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i uszkodzenia mienia, spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy, w tym w szczególności nieprawidłowym zabezpieczeniem miejsca usług lub niezachowaniem należytej ostrożności przy wykonywaniu usług.
3. Wybór Wykonawcy zostanie dokonany na podstawie najniżej zaoferowanej ceny netto za jednorazowe opróżnienie szamba o pojemności nominalnej 8mᶾ.
4. Termin wykonania usługi: od 01.07.2021 do 30.06.2023 lub do wyczerpania wartości zamówienia.
5. Oferty proszę przesyłać do dnia 27.05.2021 r.
6. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.
7. W przypadku jego unieważnienia, niezależnie od jego przyczyny, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.
8. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na wskazany dla potrzeb udzielenia zamówienia, numer rachunku bankowego Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót bez zastrzeżeń lub protokołem odbioru dostawy lub usługi. Fakturę należy wystawić po wykonaniu usługi lub prac Zgodnie z ustawą o podatku VAT ze zmianami od 01.01.2014 r. do faktury należy obowiązkowo załączyć protokół z datą wykonania usługi lub prac. Termin płatności liczony od daty dostarczenia faktury. Na fakturze prosimy podać nr zamówienia. Wykonawca musi znajdować się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako czynny podatnik VAT.
9. Na fakturze Wykonawca zamieści każdorazowo numer rachunku bankowego wskazany dla potrzeb realizacji udzielonego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury za dany miesiąc nie później niż do 14 dnia miesiąca następnego.
10. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego dla potrzeb realizacji udzielonego zamówienia jest dopuszczalna za pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. W przypadku niedochowania przez Wykonawcę warunku określonego w powyższym ustępie, dokonanie przez Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy wskazany dla potrzeb udzielonego zamówienia będzie uznane za skuteczne.
11.Okres związania z ofertą: 30 dni

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.05.2021 | 13:00


» Lokalizacja

31-060 Kraków


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
ul. Św. Wawrzyńca 13
31-060 Kraków
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się