Przeprowadzenie kampanii promocyjnej promującej projekt „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, dotyczącej zbiorowego transportu: publicznego, rowerowego i pieszego.
2. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” realizowanego w ramach zawartej umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-0004/16-00 Oś priorytetowa 3. Energia Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.
3. Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej, a tym samym skłonienie mieszkańców Piły i tzw. sypialni wokół aglomeracji do zrównoważonych zachowań związanych z przemieszczaniem się i zapewniających, że transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany (taki jak rowery, ruch pieszy) będzie wybierany częściej niż samochód, jako podstawowy środek przemieszczania się w obrębie miasta, jak i najbliższej okolicy. Zaplanowana kampania będzie wielokanałowa (m.in. prasa, media społecznościowe, Internet, radio i telewizja).
4. Działania informacyjne i promocyjne będą skierowane w szczególności do osób korzystających z samochodów osobowych (w celu nakłonienia ich do zmiany swoich zachowań transportowych), ale i mieszkańców już teraz korzystających z transportu zbiorowego czy niezmotoryzowanego (utrwalanie pożądanych zachowań transportowych).
5. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
1) opracowanie kompleksowego planu realizacji kampanii, obejmującego wszelkie scenariusze, harmonogramy, projekty (w tym graficzne), sposoby realizacji poszczególnych działań,
2) kampanię w mediach:
a) produkcja i emisja spotów w telewizji
b) produkcja i emisja spotu radiowego
c) emisja spotu w Internecie
d) współprowadzenie fanpage Miasto Piła na portalu społecznościowym
e) emisja i publikacja artykułów w prasie
f) emisja artykułu sponsorowanego oraz publikacje w Internecie,
3) kampanię outdoorową (billboardy, balony wentylatorowe),
4) kampanię bezpośrednią (druk i dystrybucja ulotek oraz planu miasta
z opracowaniem graficznym, dostawa gadżetów, organizacja imprez plenerowych, organizacja rajdów rowerowych wraz z piknikami, przygotowanie koncepcji oraz realizacja programu/konkursu).
6. Oznakowanie materiałów należy wykonać zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.”, kartą wizualizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zamieszczonymi na stronie:
https://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r oraz Księgą Znaku Urzędu Miasta Piły.
7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do treści powstałych w wyniku realizacji umowy bez ograniczeń i na wszystkich polach eksploatacji, wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w zał. nr 3 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2021 | 10:00


» Lokalizacja

64-920 Piła


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi marketingowe i PR

» Dane nabywcy

Gmina Piła
Plac Staszica 10
64-920 Piła
telefon: 672126210
fax: Brak
email: um@um.pila.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się