Armatura i urządzenia sieci domowej i wod-kan

» Opis zapytania

„Zapraszamy do udziału w drugiej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe.”dostawę nw. materiałów:
1. ZAWÓR KULOWY 1/2" Z PÓŁŚRUBUNKIEM DO WODY (produkcji INVENA ciśnienie nominalne PN25) 25,00 szt.
2. ZAWÓR KULOWY 3/4" NAKRĘTNO-WKRĘTNY DO WODY (z półśrubunkiem produkcji INVENA ciśnienie nominalne PN25 wymagane świadectwo jakości) 50,00 szt.
3. ZAWÓR KULOWY 1" DO WODY (z półśrubunkiem produkcji INVENA ciśnienie nominalne PN25 wymagane świadectwo jakości) 50,00 szt.
4. ZAWÓR KULOWY 1/2" NAKRĘTNO-WKRĘTNY DO WODY (z półśrubunkiem produkcji INVENA ciśnienie nominalne PN25 wymagane świadectwo jakości) 50,00 szt.
dla poz. 1 adres dostawy: magazyn Odbiorcy - ODDZIAŁ ELEKTROWNIA Łaziska ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne.
dla poz. 2-4 adres dostawy: magazyn Odbiorcy - ODDZIAŁ ELEKTROWNIA Siersza 32-541 Trzebinia Siersza
KRYTERIA OGÓLNE
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
• transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni.,
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy,
• termin dostawy oraz nazwa produktu równoważnego: należy podać w załączniku nr 1,
ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
• Kryterium oceny ofert: CENA jednostkowa NETTO za jednostkę miary oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
 cenę produktu,
 cenę transportu,
 cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
 inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./
• Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, przy czym za ofertę równoważną uznaje się taką, w której produkt równoważny będzie miał takie same wymiary, parametry techniczne, a jakość wykonania i materiały będą nie gorsze niż wynikające z dokumentacji producenta wskazanego przez Zamawiającego oraz zgodne z aktualną wiedzą techniczną.
W przypadku zaoferowania produktu równoważnego proszę o wypełnienie oświadczenia o produkcje równoważnym (Załacznik nr 2) i dołączyć do oferty.
• W przypadku złożenia oferty oferent zobowiązuje się do wypełnienia załącznika nr 1 i podłączenia jego skanu do złożonej oferty.
• Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
• Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFx lub aukcji elektronicznej.
• W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.
W zakładce dokumenty zostały dołączone poradniki oferenta i załącznik nr 1.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2015 | 11:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Armatura

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się