Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2021 – 2024

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2021 – 2024 wraz z kompletem dokumentów formalno – prawnych ilustrujących przebieg procedury sporządzenia i uchwalenia (kompletnego, z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa, a szczególnie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782, 1378) w tym w szczególności:
- przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami,
- uzyskanie dla Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; w przypadku braku akceptacji Wykonawca dokona poprawy w/w Programu celem ostatecznego pozytywnego zaopiniowania;
- przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Kańczuga wraz z uzasadnieniem;

Program winien być sporządzony w formie opisowej i graficznej.
Program winien być sporządzony w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku pamięci.
Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami prawa:
- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782, 1378)
- Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26.05.2011w sprawie prowadzenia rejestru zabytków krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113 poz. 661)
- inne obowiązujące przepisy prawa dotyczących przedmiotu postepowania.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami powinien zawierać w szczególności:
- Podstawy prawne opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami,
- Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce,
- Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego,
- Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie województwa i powiatu
- Uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego:
- Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie gminy – analiza dokumentów programowych gminy
- Charakterystyka zasobów i analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy:
- Zarys historii obszaru gminy
- Krajobraz kulturowy
- Zabytki nieruchome
- Zabytki ruchome
- Zabytki archeologiczne
- Zabytki w zbiorach muzealnych i innych
- Dziedzictwo niematerialne
- Zabytki objęte prawnymi formami ochrony
- Zabytki w gminnej ewidencji zabytków
- Zabytki o najwyższym znaczeniu dla gminy
- Ocenę stanu dziedzictwa kulturowego gminy, analizę szans i zagrożeń
- Założenia programowe:
- Priorytety programu opieki nad zabytkami
- Kierunki działań programu opieki
- Zadania programu opieki
- Instrumenty realizacji programu opieki nad zabytkami
- Zasady oceny realizacji programu opieki nad zabytkami
- Źródła finansowania programu opieki nad zabytkami
- Realizację i finansowanie przez gminę zadań z zakresu ochrony zabytków
- Treść programu opieki nad zabytkami musi uzyskać akceptację Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. W przypadku niezatwierdzenia Programu z powodu błędów formalnych i merytorycznych, Oferent musi poprawić przedmiotowe opracowanie, aż do jego ostatecznego zatwierdzenia.
- Opracowanie winno uwzględniać: „Gminny Program opieki nad zabytkami –poradnik merytoryczny” wdany przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w następujących ilościach:
- 3 egzemplarze w formie drukowanej,
- 1 egzemplarz w formie elektronicznej edytowalnej w pliku o rozszerzeniu „.doc” zapisanym na nośniku pamięci przenośnej typu płyta CD, DVD lub USB – pendrive

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.02.2021 | 10:00


» Lokalizacja

37-220 Kańczuga


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi prawne

» Dane nabywcy

Miasto i Gmina Kańczuga
ul. M.Konopnickiej 2
37-220 Kańczuga
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się