„Monitoring wizyjny Gminy Wartkowice”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia obejmuje zaprojektowanie oraz dostawę, montaż i uruchomienie systemu monitoringu na terenie Gminy Wartkowice.
2. Zamówienie przewidziane w formule „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania pn.: „Monitoring wizyjny Gminy Wartkowice”.
3. Zakres zamówienia obejmuje m.in. :
1) wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania pn.: „Monitoring wizyjny Gminy Wartkowice”,
2) budowę systemu transmisji danych zbudowany w oparciu o technologię bezprzewodową 5GHz w standardzie AC z połączeniami typu punkt-punkt,
3) instalację, podłączenie i uruchomienie 20 kamer,
4) dostawę i uruchomienie cyfrowego systemu rejestracji obrazu z rejestracją nagrań przez minimum 14 dni
i możliwością archiwizacji danych na instalacje, podłączenie i uruchomienie 3 punktów dostępowych WiFi,
5) dostawę i uruchomienie centralnego systemu zarządzania punktami dostępowymi WiFi,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną urządzeń z miejsc pozalicznikowych - bez potrzeby pozyskania warunków przyłączenia do sieci energetycznej,
7) budowę systemu zasilania awaryjnego zapewniającego pracę wszystkich elementów systemu bez zasilania sieciowego tj. kamer, systemu transmisji danych, sieci WiFi, systemu rejestracji oraz stanowisk monitorowania,
8) szkolenie pracowników Zamawiającego,
9) serwis gwarancyjny.
4. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonych do SIWZ:
1) Opisie przedmiotu zamówienia,
2) Programie Funkcjonalno - Użytkowym dla zadania pn.: „Monitoring wizyjny Gminy Wartkowice”.
stanowiących łącznie Załącznik nr 2 do SIWZ
oraz we wzorze umowy - Załącznik nr 10 do SIWZ.
5. Zamówienie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia wieloletniego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0035/17-00 z dnia 17.01.2019 z dnia 17.01.2019r.
6. Na zrealizowany przedmiot zamówienia tj.:
1) na wykonane instalacje - Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres co najmniej 3 lat,
2) na dostarczone i uruchomione urządzenia wymienione w pkt 7 Załącznika nr 2 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”- Wykonawcza udzieli gwarancji jakości wynosi na okres co najmniej 24 miesięcy,
liczone od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Za wydłużenie w/w okresów gwarancji jakości Wykonawca otrzyma punkty w kryteriach oceny ofert – Rozdział XVII pkt 3 i pkt 4 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Stary Gostków 3D
Wartkowice 99-220
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Sprzęt video

» Dane nabywcy

Gmina Wartkowice
Stary Gostków 3D
Wartkowice 99-220
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się