Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Ministerstwa Finansów na lata 2021-2023-umowa ramowa

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie Umowy Ramowej z podziałem na części na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do Wzoru Umowy Ramowej, do siedziby Zamawiającego (Warszawa, ul. Świętokrzyska 12 lub wskazanych w zleceniu Izb Administracji Skarbowych) do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego z podziałem na 8 Części składających się ze Zlecenia: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:
1) Część I – obejmującą Zlecenie A, Zlecenie B i Zlecenie C;
2) Część II – obejmującą Zlecenie D;
3) Część III – obejmującą Zlecenie E;
4) Część IV – obejmującą Zlecenie F;
5) Część V – obejmującą Zlecenie G;
6) Część VI – obejmującą Zlecenie H;
7) Część VII – obejmującą Zlecenie I;
8) Część VIII – obejmującą Zlecenie J.
3. Szczegółowy wykaz i opis materiałów promocyjnych dla Zlecenia A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy Ramowej stanowiącej Załącznik I do SIWZ.
4. Na podstawie Umowy Ramowej Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy pojedynczych Zleceń, dla każdej Części oddzielnie, w ramach procedury określonej w Umowie Ramowej (dalej Zlecenie). Zamawiający będzie wyłaniał oddzielnie dla każdego Zlecenia jego Wykonawcę, przy czym Zlecenie: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J obejmuje dostawę wg potrzeb Zamawiającego określonych w Zleceniu: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J materiałów promocyjnych.
5. Zamawiający będzie wyłaniał Wykonawcę Zlecenia w sposób określony w § 4 Wzoru Umowy Ramowej, stanowiący Załącznik I do SIWZ.
6. Wyłoniony Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zlecenie na zasadach określonych w Zleceniu i we Wzorze Umowy Ramowej.
7. Zawarcie Umowy Ramowej nie stanowi udzielenia zamówienia, a jej zawarcie nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku powierzenia do realizacji Zleceń.
8. Wykonawca oświadczy, że materiały promocyjne:
1) są fabrycznie nowe, nieregenerowane oraz spełniają wymagania określone w Załączniku nr 1 do Wzoru Umowy Ramowej,
2) posiadają deklarację producenta o zgodności z przepisami dotyczącymi dopuszczenia wyrobu do obrotu rynkowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.03.2021 | 12:00


» Lokalizacja

00-916 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis

» Dane nabywcy

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się