„Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głogów.”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenie drogowego na terenie Gminy Głogów. ”
2. W zakres przedmiotu umowy wchodzi w szczególności:
2.1 Budowa oświetlenia drogowego – Elektroenergetyczna linia kablowa nn 0,4 kV oświetlenia drogowego na działkach 76,103,161 obręb Turów.
W celu oświetlenia drogi projektuje się budowę linii kablowej oświetlenia. W skład linii oświetleniowej będą wchodziły kable zasilające, szafka sterowniczo pomiarowa i 4 latarnie oświetleniowe. Budowa oświetlenia nastąpi na podstawie warunków przyłączenia WP/090984/2020/O02R02. Latarnie zasilane będą z szafki oświetlenia ulicznego, która będzie usytuowana przy słupie 5/I/II/62 i zasilana z tego słupa. Do zasilania szafki sterowniczo pomiarowej oraz linii oświetlenia ulicznego przewidziano kabel YAKXS 4x35 mm2. Łączna długość trasy projektowanej linii kablowej oświetlenia wynosi 105m.

2.2. Budowa kablowej sieci oświetleniowej nn 0,4 kV – oświetlenie drogowe ul. Turkusowej i Pastelowej w Ruszowicach na dz. 163/16, 301, 302/6, 303/1, 304/9, 304/14, 302/5, 302/8 304/18 obręb Ruszowice.
Ulice Turkusowa i Pastelowa są drogami gminnymi klasy D (dojazdowe) i dla projektowanego oświetlenia drogowego przyjęto klasę oświetleniową CE5. O następującej charakterystyce technicznej :
 Moc przyłączeniowa PZ = 7 kW, istn. złącze kablowe S-10-XV-27 (TAURON)
 Projektowana szafka pomiarowo-rozdzielcza SPO – 1 szt.
 Projekt. latarnia uliczna wys. 9m, wysieg. 1m oprawa 1 x LED 104W – 3 szt.
 Projekt. latarnia uliczna wys. 9m, wysieg. 1m oprawa 2 x LED 78W – 1 szt.
 Projekt. latarnia uliczna wys. 9m, wysieg. 1m oprawa 1 x LED 104W – 11 szt.
 Kablowa linia oświetleniowa (zasilanie), typ YAKXS 4*70 mm2 dług. – 10 m
 Kablowe linie oświetleniowe, typ YAKXS 4*35 mm2 łączna dług. – 700 m

2.3 Budowa sieci oświetleniowej nn 0,4 kV – oświetlenie drogowe ul. Gajowej i Daglezjowej
w Wilkowie na dz. 227, 239, 176, 225 obręb Wilków.
Projektowana siec sieć oświetleniowa zlokalizowana została na działkach nr 176, 225, 227, 239
w obrębie 00017 Wilków gm. Głogów. O następującej charakterystyce technicznej :
 Moc przyłączeniowa PZ = 7 kW, istn. złącze kablowe ZK-225 (TAURON)
 Projektowana szafka pomiarowo-rozdzielcza SPO – 1 szt.
 Projekt. latarnia uliczna wys. 7m, wysieg. 0,5m oprawa 1 x LED 40W – 6 szt.
 Projekt. latarnia uliczna wys. 7m, wysieg. 0,5m oprawa 2 x LED 40W – 1 szt.
 Projekt. latarnia uliczna wys. 7m, bez wysieg. oprawa 1 x LED 40W – 4 szt.
 Projekt. latarnia uliczna wys. 9m, wysieg. 1,5m oprawa 1x LED 78W – 2 szt.
 Kablowa linia oświetleniowa (zasilanie), typ YAKXS 4*70 mm2 dług. – 10 m
 Kablowe linie oświetleniowe, typ YAKXS 4*35 mm2 łączna dług. – 490 m

2.4 Budowa oświetlenia drogowego – elektroenergetyczna linia kablowa nn 0,4 kV na dz.
195, 190/1, 185 obręb Klucze.
W celu oświetlenia jezdni przewiduje się rozbudowę istniejącej sieci oświetleniowej należącej do Gminy Głogów. Istniejąca sieć oświetleniowa jest zasilana z szafki SOU znajdującej na działce nr 111 przy ul. Pogodnej. Z szafki jest wyprowadzony 1 obwód w kierunku ul. Pogodnej. Zasilanie szafki odbywa się na podstawie zawartej umowy sprzedaży z przedsiębiorstwem Tauron.
Projektuje się budowę linii kablowej oświetlenia zasilaną z latarni L1 przy ul. Pogodnej. W skład linii oświetleniowej będą wchodziły kable zasilające i 12 latarni oświetleniowych. Do zasilania linii oświetlenia ulicznego przewidziano kabel YAKXS 4x35 mm2. Łączna długość trasy projektowanej linii kablowej oświetlenia wynosi 374m. A długość kabla po uwzględnieniu zapasów kompensacyjnych i odcinków układanych w słupach wynosi 434m.

2.5 Budowa oświetlenia drogowego – elektroenergetyczna linia kablowa nn 0,4 kV na dz. 378, 373, 369/8 obręb Serby.
W celu oświetlenia drogi projektu się budowę linii kablowej oświetlenia. W skład linii oświetleniowej będą wchodziłaby kable zasilające, szafka sterowniczo pomiarowa i 4 latarnie oświetleniowe. Budowa oświetlenia nastąpi na podstawie warunków przyłączenia WP/013443/2020/O02R02. Latarnie zasilane będą z szafki oświetlenia ulicznego, która będzie usytuowana przy słupie 31/X/11 i zasilana z tego słupa. Do zasilania szafki sterowniczo pomiarowej oraz linii oświetlenia ulicznego przewidziano kabel YAKXS4x25 mm². Łączna długość trasy projektowanej linii kablowej oświetlenia wynosi 147 m.

2.6. Budowa oświetlenia drogowego – elektroenergetyczna linia kablowa nn 0,4 kV na dz. 149/1, 149/2 obręb Wilków .
W celu oświetlenia drogi projektu się budowę linii kablowej oświetlenia. W skład linii oświetleniowej będą wchodziłaby kable zasilające, szafka sterowniczo pomiarowa i 6 latarni oświetleniowych. Budowa oświetlenia nastąpi na podstawie warunków przyłączenia WP/013440/2020/O02R02. Latarnie zasilane będą z szafki oświetlenia ulicznego, która będzie usytuowana przy słupie 5/XIV/17 i zasilana z tego słupa. Do zasilania szafki sterowniczo pomiarowej oraz linii oświetlenia ulicznego przewidziano kabel YAKXS4x25 mm². Łączna długość trasy projektowanej linii kablowej oświetlenia wynosi 146 m.

2.7 Budowa oświetlenia drogowego - elektroenergetyczna linia kablowa nn 0,4 kV na dz. 680/3, 71/69, 71/43, 71/42, 71/14, 71/22, 71/57, 71/56, 71/51, 71/52, 71/73, 71/85, 71/83, 71/84, 71/95, 69/1, 69/2 obręb Serby ul. Rumiankowa, Makowa, Bławatkowa.
W celu oświetlenia drogi projektuje się budowę linii kablowej oświetlenia. W skład linii oświetleniowej będą wchodziły kable zasilające, szafka sterowniczo pomiarowa i 24 latarnie oświetleniowe. Latarnie zasilane będą z szafki oświetlenia ulicznego, która będzie usytuowana przy złączu kablowym obok dz. 71/45 i zasilana z tego złącza. Do zasilania szafki sterowniczo pomiarowej oraz linii oświetlenia ulicznego przewidziano kabel YAKXS 4x35 mm2. Łączna długość trasy projektowanej linii kablowej oświetlenia wynosi 753m.Zamawiający wymaga aby w pierwszej kolejności wykonać oświetlenie drogowe na dz. 378, 373, 369/8 obręb Serby. Zadanie wykonać do dnia 31.05.2021 r. Uzyskanie zaświadczenia o zakończeniu robót z PINB do dnia 30.09.2021 r.

3. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia ujęte zostały w:
3.1. Przedmiarach robót które są dokumentem pomocniczym przy wycenie zał. nr 7 do SIWZ
3.2. Istotnych postanowieniach umowy (IPU) – zał. nr 1 do SIWZ
3.3. Projektach wykonawczych

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Piaskowa 1
Głogów 67-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Głogów
Piaskowa 1
Głogów 67-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się