Dostawa testów do oznaczania ilościowego przeciwciał anty-SARS-COV-2 w klasie IgG oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych wraz z dzierżawą kompletu aparatury niezbędnej do automatycznego wykonywania badań

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy testów do oznaczania ilościowego przeciwciał anty-SARS-COV-2 w klasie IgG oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych oraz innego asortymentu potrzebnego do wykonania 9 600 badań wraz z dzierżawą kompletu aparatury z oprogramowaniem niezbędnych do automatycznego wykonywania badań przez okres 12 miesięcy oraz podłączeniem tej aparatury do działającego u Zamawiającego systemu informatycznego Centrum Marcel i zapewnieniem prawidłowej automatycznej transmisji danych, a także przeszkoleniem wyznaczonych pracowników.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
Białystok 15-950
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
Białystok 15-950
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się