Dostawa i sprzedaż paliw płynnych do samochodów służbowych i maszyn Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku Część I. Sprzedaż benzyny bezołowiowej 95 Część II. Dostawa i sprzedaż oleju napędowego ON

» Opis zapytania

3.Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i sprzedaż paliw płynnych w 2021 r. do samochodów służbowych i maszyn Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku z podziałem na poszczególne części zamówienia:
Część I. Sprzedaż benzyny bezołowiowej 95,
Część II. Dostawa i sprzedaż oleju napędowego ON.
3.2. Część I Sprzedaż benzyny bezołowiowej 95.
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż paliw płynnych w 2021 r. do samochodów służbowych i maszyn Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku o szacunkowej ilości: 6 500 l.
2. Zamawiający wymaga, aby sprzedawane paliwo spełniał wymogi jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680) i wymogi określone w normach PN-EN 228:2013-04.
3. Zakup paliwa przez Zamawiającego (benzyna bezołowiowa 95) na stacjach paliw Wykonawcy oddalonych max. 5 km od miasta Płońska, potwierdzony zostanie wystawieniem dokumentu WZ.
4. Zakup paliwa – benzyna bezołowiowa 95, będzie się odbywał w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00 na stacji paliw Wykonawcy. Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę pojazdów z numerami rejestracyjnymi pojazdów do tankowania.
5. Tankowania w/w paliw odbywać się będą bezgotówkowo i każdorazowo dokumentowane będzie wpisem w kontrolce pojazdu Zamawiającego wystawionej na numer rejestracyjny pojazdu oraz imię i nazwisko użytkownika. Rozliczanie transakcji odbywać się będzie za pomocą wystawianych faktur VAT po każdym tankowaniu, termin płatności nie krótszy niż 30 dni od dnia odebrania przez Zamawiającego faktury. Faktury wystawiane będą za tankowania pojazdów Zamawiającego. Wykonawca zapewni pełny monitoring transakcji: data, miejsce, ilość, cena jednego litra paliwa, wartość zakupionego paliwa z wyszczególnieniem nr rejestracyjnego tankowanego pojazdu.
3.3. Część II. Dostawa i sprzedaż oleju napędowego ON.
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego w 2021 r. do samochodów służbowych i maszyn Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku. Dostawy odbywać się będą do zbiornika w siedzibie Zamawiającego tj. Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o.o. 09-100 Płońsk, ul. Zajazd 8, o szacunkowej ilości: 55 000 l.
2. Zamawiający wymaga, aby sprzedawane paliwo spełniało wymogi jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680) i wymogi określone w normie PN EN 590:2005.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania paliwa ze wskaźnikiem CFPP (temperaturą zablokowania zimnego filtra) odpowiedniego do zmieniających się warunków atmosferycznych. Paliwo w okresie od dnia 1 marca do 15 kwietnia oraz od 1 października do 15 listopada musi mieć temperaturę zablokowania zimnego filtra nie wyższą niż: -10 °C. Dla oleju napędowego, dla okresu zimowego trwającego od 16 listopada do końca roku, temperaturę zablokowania zimnego filtra nie wyższą niż: -20 °C.
4. Zamawiający wymaga aby poszczególne dostawy odbywały się w godzinach od 7.00 do 14.00, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania poszczególnych zamówień telefonicznie lub faksem. Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę paliwa w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00. Olej napędowy będzie dostarczany autocysternami Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.
5. Uwaga: Zamawiający każdorazowo wymagać będzie od Wykonawcy przedłożenia aktualnego świadectwa jakości (atestu) kupowanego paliwa.
6. Odbiór paliwa będzie się odbywał pod nadzorem komisji, w skład której będzie wchodzić przedstawiciel Zamawiającego oraz przedstawiciel Wykonawcy (np. kierowca autocysterny).
7. Pomiar paliwa nastąpi za pomocą systemu elektronicznego na podstawie urządzeń pomiarowych Zamawiającego, następnie komisja sporządzi stosowny protokół oraz określi ilość przyjętego w temperaturze rzeczywistej paliwa do zafakturowania.
8. Zamawiający ma prawo wyrywkowo pobierać próbki paliwa przy każdej dostawie w celu dokonania oceny jakościowej. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu pojemników w celu pobrania próbki paliwa. Pojemniki na próbki muszą spełniać warunki określone w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. z 2014 poz. 1035). Pobranie próbki nastąpi w obecności osoby dostarczającej paliwo i przez nią będzie plombowane w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń paliwo uznane zostanie za niezgodne z zamówieniem i zwrócone Wykonawcy na jego koszt z wymogiem natychmiastowego dostarczenia nowego, czystego paliwa. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze dostarczenie 2 kpl. pojemników na próbki a dalsze sukcesywne dostarczanie nowych następować będzie w miarę zużywania wcześniejszych.
9. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego wykonywania obowiązków podatkowych związanych z realizacją niniejszej umowy i dostawami paliwa na rzecz Zamawiającego, w szczególności do zapłaty należnego podatku od towarów i usług. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim i doręczenia Zamawiającemu wydanej przez właściwy organ decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej Zamawiającego za zaległości podatkowe Wykonawcy w związku z dokonanymi na rzecz Zamawiającego na podstawie obowiązującej umowy dostawami oleju napędowego, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu zapłaconych przez niego kwot wynikających z takiej decyzji organu podatkowego.
10. Dostawa paliwa odbywać się będzie z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów ( Dz.U. z 2018 r., poz. 2332).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Zajazd 8
Płońsk 09-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Zajazd 8
Płońsk 09-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się