Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego, polegającego na przebudowie targowiska miejskiego w miejscowości Chojna systemem „zaprojektuj - wybuduj”.
2. Zakres prac obejmuje opracowanie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego dokumentacji projektowej z wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskaniem decyzji i pozwoleń oraz realizację zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na przebudowie targowiska miejskiego, a w szczególności:
1) wykonanie zadaszenia placu targowego z wydzieleniem miejsc handlowych;
2) wykonanie zadaszenia ciągów komunikacyjnych pomiędzy istniejącymi pawilonami handlowymi;
3) budowę budynku toalety publicznej;
4) budowę progu zwalniającego wyspowego oraz odtworzenie rozebranych fragmentów drogi wewnętrznej;
5) uzbrojenie terenu;
6) przebudowę odwodnienia liniowego wraz z przebudową wpustu.
3. Dokumentację należy opracować w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, który obejmuje przebudowę całorocznego targowiska miejskiego, przeznaczonego na 16 miejsc handlowych zlokalizowanych pod projektowana częścią zadaszoną, oświetlenie terenu, wymianę i malowanie nawierzchni, budowę budynku toalety publicznej wraz z przyłączami, przebudowę zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej w celu likwidacji kolizji z inwestycją oraz budowę przyłącza elektroenergetycznego do budynku. Ponadto załączony do programu funkcjonalno-użytkowego projekt budowlano-wykonawczy budowy budynku toalety publicznej na targowisku miejskim w Chojnie, może stanowić dokument pomocniczy w koniecznych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia pracach projektowych.
4. Zakres prac obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania, nie ujęte w programie funkcjonalno-użytkowym, a niezbędne do wykonania ze względu na warunki terenowe, sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie funkcjonalno-użytkowym przebudowy targowiska w Chojnie, stanowiącym załącznik do dokumentacji przetargowej.
6. Dokumentacja projektowa w swej treści nie może określać nazw producentów, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, a w przypadku użycia nazw własnych należy określić parametry równoważne zastosowanych materiałów.
7. Dokumentacja projektowa powinna określić parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, technologii, urządzeń i wyposażenia (Zamawiający dopuszcza wskazania w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych lub, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów).
8. Sposób i podstawa określenia kosztu realizacji przedmiotu zamówienia - koszt realizacji przedmiotu zamówienia należy określić w oparciu o Program Funkcjonalno-użytkowy przebudowy targowiska w Chojnie, wskazany w ust. 5. Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego winien zgłosić w formie pisemnej wszelkie zauważone błędy i/lub pomyłki w dokumentacji. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie ryczałtu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Jagiellońska 4
Chojna 74-500
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Chojna
ul. Jagiellońska 4
Chojna 74-500
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się