BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI SIEDLEC GMINA DŁUGOŁĘKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. NR EW. 180/24 OBRĘB: SIEDLEC, GMINA: DŁUGOŁĘKA

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Siedlec wraz z projektowanym wyposażeniem, infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu oraz budowa przyłącza wody do budynku świetlicy, dz. nr 180/24 w miejscowości Siedlec i budowa sieci wodociągowej w obrębie dz. nr 280 w miejscowości Siedlec.
2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
a) powierzchnia części działki objętej opracowaniem - 7400,00 m²
b) powierzchnia zabudowy - 236,80 m²,
c) powierzchnia użytkowa - 199,99 m²,
d) powierzchnia całkowita - 293,90 m²,
e) powierzchnia utwardzona:
a. - miejsca postojowe - 143 m2
b. - podjazd - 380,85 m2
c. - tarasy - 50,05 m2
d. - podejście (schodki) - 12,72 m 2
e. - utwardzenie pod śmietnik - 17,5 m2
Razem pow. utwardzona: - 604,12 m2
f) wysokość maksymalna - 6,50 m (wys. w kalenicy)
g) kubatura - 1099,00 m³
h) ilość kondygnacji - 1

3. Do obowiązków Wykonawcy należy również wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz ze scenariuszem rozwoju pożaru, instrukcję obsługi budynku po wybudowaniu (w porozumieniu z projektantem), przekazanie przez Wykonawcę kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z art.57 Prawo Budowlane

4. Szczegółowo zakres i przedmiot zamówienia opisany jest w:
1) niniejszej SIWZ,
2) Projekcie umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ),
3) Dokumentacji projektowej zawierającej:
a) Projekt budowlany „Budowa świetlicy wiejskiej” sporządzony przez Biuro Projektowe IWAŃSKI Artur Iwański, ul. M.Curie-Skłodowskiej 55-61, pok. 209, 50-369 Wrocław (Załącznik nr 7 do SIWZ),
b) Projekt wykonawczy „Budowa świetlicy wiejskiej” sporządzony przez Biuro Projektowe IWAŃSKI Artur Iwański, ul. M.Curie-Skłodowskiej 55-61, pok. 209, 50-369 Wrocław (Załącznik nr 8 do SIWZ)
c) Projekt budowlany „Przyłącza wody do budynku świetlicy wiejskiej, zlok. na dz.nr 180/24 w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka” sporządzony przez ECOTEQ I. Bors, R. Flis Sp. j. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów (Załącznik nr 9 do SIWZ)
d) Projekt budowlany „Budowa sieci wodociągowej w obrębie, dz.nr 280 w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka” sporządzony przez ECOTEQ I. Bors, R. Flis Sp. j. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów (Załącznik nr 10 do SIWZ).
4) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą (Załącznik nr 11 do SIWZ).
5) Decyzję o pozwoleniu na budowę nr 303/2020 z dnia 28 stycznia 2020r. ze stwierdzeniem jej ostateczności w dniu 25.02.2020r. (Załącznik nr 12 do SIWZ).
6) Opinia w zakresie ochrony zabytków archeologicznych do przebiegu trasy sieci wodociągowej z dnia 10.02.2020r. (Załącznik nr 13 do SIWZ).
7) Przedmiarze robót (Załącznik nr 14 do SIWZ), który ma jedynie charakter pomocniczy/poglądowy i nie stanowi podstawy dla wyceny oferty.

5. Jeżeli w dokumentacji występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów lub określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej.
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm, aprobat. Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne „równoważne” odpowiednie normy zapewniające równy, lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Projektanta.
6. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Miejscowość Siedlec, dz. nr ew. 180/24 obręb: Siedlec, gmina: Długołęka.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

Długołęka, ul. Robotnicza 12
Mirków 55-095
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Długołęka
Długołęka, ul. Robotnicza 12
Mirków 55-095
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się