Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Tuchola w latach 2021 – 2022 - dotyczy wykonania części 2

» Opis zapytania

Niniejsze zamówienie dotyczy świadczenia usług związanych z całorocznym utrzymaniem czystości oraz pielęgnacją zieleni miejskiej w mieście Tuchola w latach 2021-2022 (od 02.01.2021 r. do 02.01.2023 r.)
Przedmiot zamówienia określają:
- CPV 90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
- CPV 77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew, krzewów
- CPV 77313000-7 Usługi utrzymania terenów zielonych
- CPV 77314100-5 Usługi w zakresie trawników
- opis przedmiotu zamówienia

Zadanie dotyczy świadczenia usług związanych z całorocznym utrzymaniem czystości oraz pielęgnacją zieleni na terenie obejmującym swoim zakresem lewą stronę miasta od ulicy Świeckiej w kierunku Rudzkiego Mostu - załącznik nr 1.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i załączonymi do SIWZ załącznikiem szczegółowo opisującymi niniejszy przedmiot zamówienia.
Wymagania inne:
a) koszt wszelkich środków, które mają być użyte do realizacji zadania takich, jak: środki utrzymania czystości, środki higieniczne, worki do psich pakietów, środki ochrony roślin, nawozy, farby, lakiery, środek do mycia drewna, olej do olejowania drewna itp. ponosi Wykonawca,
b) koszt gospodarowania odpadami ponosi Wykonawca,
c) koszt załadunku, rozładunku i transportu materiałów, urządzeń, przedmiotów koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia ponosi Wykonawca.
Wykonawca, który jest zainteresowany udziałem w postępowaniu i który zamierza przygotować i złożyć ofertę, w celu należytego rozeznania zakresu przedmiotu zamówienia i wyliczenia ceny swojej oferty (cena ryczałtowa), powinien dokonać wizji lokalnej miejsc, w których przedmiot zamówienia będzie realizowany.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienie przez Wykonawcę (odpowiednio podwykonawców i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać czynności związane z realizacja zamówienia przez cały okres realizacji umowy. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Obowiązki dotyczące podwykonawców zawarto we wzorze umowy, która stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynności.
Ponadto Zamawiający wymaga, aby najpóźniej w dniu podpisania umowy wybrany Wykonawca oferty najkorzystniejszej dostarczył harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywanych prac (załącznik nr 12) oraz wniósł zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia.
Płatności za wykonane prace następować będą w okresach miesięcznych, po uprzednim odbiorze ich przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy w terminie określonym w formularzy oferty. Do każdej faktury wykonawca zobowiązany jest dołączyć zestawienie wykonanych prac w danym miesiącu z wyszczególnieniem rodzaju, terminu i miejsca. Wysokość miesięcznej faktury oparta będzie o procentowy miesięczny harmonogram finansowy stanowiący załącznik do umowy (przygotowany przez Wykonawcę i dostarczony wraz z ofertą). Ww. harmonogram będzie stanowił podstawę do rozliczania się z Zamawiającym.
Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz udostępnione na stronie internetowej:www.bip.miasto.tuchola.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

pl. Zamkowy 1
Tuchola 89-500
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Tuchola
pl. Zamkowy 1
Tuchola 89-500
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się