Utrzymanie zieleni oraz czystości na terenie miasta Olesna

» Opis zapytania

3.1 Przedmiot zamówienia podzielony został na części:
Zadanie częściowe nr 1 – Kompleksowe utrzymanie zieleni na terenie Olesna, które obejmuje w szczególności:
- utrzymanie zieleni, koszenie, zgrabianie i wywożenie trawy z trawników i skarp,
- pielęgnacja, odmładzanie, formowanie i odchwaszczanie żywopłotów,
- odmładzanie, pielęgnacja i formowanie krzewów,
- odmładzanie drzew w tym formowanie drzew, obcinanie odrostów z pni drzew,
- usuwanie wiatrołomów i złomów,
- usuwanie suchych gałęzi z drzew z użyciem sprzętu specjalistycznego
(podnośnik-zwyżka).
- wykaszanie poboczy przy ścieżkach rowerowych oraz przycinanie gałęzi,
- utrzymanie czystości i wywóz śmieci z terenów objętych usługą.
- naprawa i bieżąca konserwacja ławek na terenie miasta Olesna polegająca na uzupełnieniu brakujących listew drewnianych, malowaniu, demontażu zużytych i zdewastowanych ławek.

Zadanie częściowe nr 2 - Kompleksowe utrzymanie czystości na terenie Olesna obejmujące w szczególności:
- zamiataniu chodników, ciągów pieszych, przejść dla pieszych, krawężników ulicznych, obrzeży chodnikowych i parkingów, oczyszczaniu ich z wyrastającej trawy oraz chwastów,
- usuwaniu śliskości, gołoledzi, posypywaniu piaskiem, odśnieżaniu chodników ciągów pieszych, przejść dla pieszych, parkingów w okresie zimowym,
- utrzymaniu czystości na terenie przystanków autobusowych na terenie miasta Olesna,
- myciu przystanków autobusowych na terenie miasta Olesna,
- zamiatanie ulic w pasie o szerokości 1 metra od krawędzi chodnika lub krawędzi jezdni,
- opróżnianie koszy ulicznych łącznie z ich konserwacją i utrzymaniem ich czystości,
- uzupełnianie brakujących wkładów koszy na śmieci,
- odmulanie, czyszczenie z glonów i zanieczyszczeń stawu, ul. Siedmiu Źródeł,
- Prowadzenie dyżuru w czasie imprez organizowanych na terenie Miasta Olesna.

Zadanie częściowe nr 3 – Utrzymanie czystości i zieleni terenów przynależnych do budynków komunalnych Gminy Olesno polegające w szczególności na koszeniu trawników, zgrabianiu liści z trawników, pielęgnacji, formowaniu, odmładzaniu i odchwaszczaniu żywopłotów i krzewów, zamiataniu ciągów pieszych, oczyszczaniu ich z trawy i chwastów, usuwaniu śliskości, gołoledzi, posypywaniu piaskiem, odśnieżaniu ciągów pieszych w okresie zimowym.

Przy każdej z w/w czynności należy uwzględnić koszt usługi wywozu i zagospodarowania zebranych nieczystości do instalacji komunalnej.
- odpady ulegające biodegradacji - kod-20.02.01
- odpady zmieszane - kod-20.03.01
- odpady z czyszczenia ulic i placów - kod-20.03.03.
Wykonawca odpowiedzialny jest za całodobowe utrzymanie czystości na terenie Olesna. W przypadku intensywnych i ciągłych opadów śniegu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu godziny od ich wystąpienia przystąpić do odśnieżania i zakończyć je w ciągu 4 godzin po ich ustaniu. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia całodobowego dyżuru zapewniającego kontakt telefoniczny z zamawiającym.

3.2 Szczegółowy zakres prac związanych z poszczególnymi zadaniami częściowymi określa Załącznik nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część specyfikacji.
3.3 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3.3.1 Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać
w odniesieniu do wszystkich części.
3.3.2 Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 3 (słownie trzy).
3.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.5 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.6 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3.7 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
3.8 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
3.9 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
3.10 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3.11 Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych, kierowców samochodów itd.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniana na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1 czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2021 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Pieloka 21
Olesno 46-300
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Olesna
ul. Pieloka 21
Olesno 46-300
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się