Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego kamienia drogowego łamanego

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego kamienia drogowego łamanego” obejmującego :
1) Dostawę kamienia drogowego łamanego- kruszywo porfirowe o frakcji 0-31,5 mm w ilości szacunkowej 1200 t;
2) Dostawę kamienia drogowego łamanego - kruszywo porfirowe o frakcji 0-63 mm w ilości szacunkowej 500 t;
3) Dostawę kamienia łamanego sortowanego frakcji 63-130 mm w ilości szacunkowej 500 t;
Zadanie należy wykonać zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną- Załącznik nr 7

2.Wymagania dla materiałów
Kruszywo porfirowe wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) powinno spełniać normy:
- granulacja 0-31,5 mm - PN-EN 13043:2004: Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
- granulacja 0-63 mm- PN-EN 13242:2004: Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
-Kamień łamany sortowany granulacja 63-130 mm do wykonania robót wg niniejszej SST powinien spełniać normy PN-EN 13383-1:2003: Kamień do robót hydrotechnicznych.
3. Wykonanie robót:
3.1. Dostawa kruszywa drogowego do Zamawiającego zlecana będzie na bieżąco, w okresie trwania umowy, w ilościach zależnych od bieżącego zapotrzebowania (nie mniej niż 1 pełny pojazd o ładowności 20-25 ton).
3.2. Kruszywo należy dostarczyć pojazdami o ładowności 20-25 ton.
3.3. Dostawa kamienia drogowego łamanego odbywać się będzie do Bazy Usług Komunalnych w Gaju, adres: Gaj ul. Zadziele 43.
3.4. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować ciągłość dostawy kamienia drogowego łamanego przez cały okres obowiązywania umowy.
3.5. Realizacja zamówienia przebiegać będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego w czasie do 7 dni od momentu wysłania zamówienia drogą telefoniczną, faksem, mailem lub pocztą.
3.6. Zapłata wynagrodzenia za każdą sukcesywną dostawę przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 t dostarczonego przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) zakup i załadunek przedmiotu zamówienia na środki transportowe,
2) tymczasowe przechowywanie (magazynowanie) przedmiotu zamówienia,
3) transport przedmiotu zamówienia w miejsce wyładunku
4) wyładowanie przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 10:30


» Lokalizacja

Rynek 2
Mogilany 32-031
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Piasek

» Dane nabywcy

Gmina Mogilany
Rynek 2
Mogilany 32-031
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się