Profilowanie dróg i ulic o nawierzchni żwirowej i gruntowej oraz ścinanie poboczy równiarką na terenie Gminy Mońki w 2021 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dwie części:
a) profilowanie i równanie nawierzchni dróg i ulic o nawierzchni żwirowej i gruntowej równiarką. Przewidywana ilość kilometrów pracy w okresie realizacji zamówienia:
- profilowanie dróg żwirowych do 608 km,
- profilowanie ulic żwirowych do 32 km.

b) ścinanie poboczy równiarką:
Ścinanie poboczy będzie polegać na zebraniu gruntu z zawyżonych w stosunku do jezdni poboczy. Ścinanie należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni z zachowaniem spadków. Szerokość ścinania poboczy 1,0 – 1,5 m. Zebrany grunt wykonawca wywiezie we własnym zakresie. Przewidywana długość ścinania poboczy do 20 km.

2. Podane wielkości zapotrzebowania na prace wykonywane równiarką są wielkościami szacunkowymi służącymi do określenia szacunkowej wartości zamówienia i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od realnych potrzeb zamawiającego. Wynagrodzenie wykonawcy będzie stanowić cenę jednostkową pomnożoną przez ilość faktycznie wykonanych przez wykonawcę i odebranych przez zamawiającego robót.
3. Zakres robót będzie ustalany sukcesywnie według potrzeb zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić podstawienie sprzętów w terminie zaoferowanym przez wykonawcę (telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną). Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych robót i do utrzymania ruchu publicznego w ich obrębie.
4. Wykonawca zapewni wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca zapewni zamawiającemu co najmniej 2 równiarki na realizację zamówienia obsługiwaną przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
5. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.
6. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę (odpowiednio podwykonawcę oraz dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę operatorów sprzętu, kierowców. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Obowiązki w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy – załącznik nr 4 do siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.02.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Słowackiego
Mońki 19-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Gmina Mońki
ul. Słowackiego
Mońki 19-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się