Dostawa drukarek

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek, zwanych dalej „sprzętem”. Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (min. 2019), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.
2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2 do SIWZ.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych..
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
7) Zamówienie powinno zostać zrealizowane w maksymalnym terminie: do 28 dni od otrzymania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ.
8) Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki pok. 420, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice,
9) Wymagany minimalny termin gwarancji: 24 miesiące. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania Protokołu Odbioru.
10) Wymagany czas reakcji serwisu: najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia wady.
Czas reakcji serwisu stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny czas reakcji, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ
11) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
12) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
13) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie z treścią ust. 5 formularza oferty – załącznika nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2021 | 09:30


» Lokalizacja

Bankowa 12
Katowice 40-007
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Bankowa 12
Katowice 40-007
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się