Wykonywanie cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających i formujących w koronach drzew, cięć technicznych oraz wycinek drzew i krzewów oraz usuwanie karpin po usuniętych drzewach rosnących na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach zadania, pn.: Cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające i formujące drzew, cięcia techniczne oraz wycinki drzew i krzewów oraz cięcia na pomnikach przyrody rosnących na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających i formujących w koronach drzew, cięć technicznych oraz wycinek drzew i krzewów oraz usuwanie karpin po usuniętych drzewach rosnących na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach zadania, pn.: Cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające i formujące drzew, cięcia techniczne oraz wycinki drzew i krzewów oraz cięcia na pomnikach przyrody rosnących na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Wykonywanie cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających i formujących w koronach drzew, cięć technicznych oraz wycinek drzew i krzewów oraz usuwanie karpin po usuniętych drzewach rosnących na terenach parków gminnych, terenów pasów drogowych
i pozostałych terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów, w tym obiektów zabytkowych;
2) Wykaz prac będzie przekazywany w czasie obowiązywania umowy, zgodnie z zasadą konieczności prac i ich pilnością. Wykonywanie zleconych i potwierdzonych protokołem lub e-mailem prac należy rozpocząć w terminie nie dłuższym niż w złożonej ofercie;
3) W przypadkach zagrożenia zdrowia lub trudności komunikacyjnych spowodowanych przez drzewa wykonawca musi stawić się do usuwania zagrożeń w ciągu 2 godzin od powiadomienia e-mailem;
4) Istnieje możliwość wykonywania prac za pomocą technik linowych;
5) Nie dopuszcza się stosowania drzewołazów poza pracami przy usuwaniu drzew;
6) Przewidywane ilości prac do wykonania w 2021 roku:
- tabela nr 1 ścinka drzew w warunkach normalnych - 75 szt.
- tabela nr 2 ścinka drzew w warunkach utrudnionych - 50 szt.
- tabela nr 3 cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające, formujące oraz cięcia techniczne wykonywane w warunkach normalnych - 200 szt.,
- tabela nr 4 cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające, formujące oraz cięcia techniczne wykonywane w warunkach utrudnionych - 100 szt.,
- tabela nr 5 usuwanie pni po ściętych drzewach - 20 szt.,
- tabela nr 6 wycinka krzewów i żywopłotów - 15 m2,
- tabela nr 7 zrębkowanie gałęzi i konarów – 200 mp.
7) Warunki utrudnione to: praca przy odbywającym się ruchu ulicznym, w ciągach komunikacyjnych oraz usuwanie kolizji z obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi, wycinka i pielęgnacja drzew niebezpiecznie pochylonych, trudnych do usunięcia ze względu na sąsiedztwo innych drzew, istniejącej zabudowie mieszkalnej lub istniejących obiektach budowlanych oraz liniach energetycznych. W przypadku prac w warunkach utrudnionych należy uwzględniać także koszt uzyskania zezwoleń i wyłączeń koniecznych do wykonania zleconych prac, które to uzgodnienia obciążają Wykonawcę.
8) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą ponadto następujące prace: uprzątnięcie gałęzi i liści po wykonanych pracach, zrębkowanie, uporządkowanie terenu, wyrównanie po usuwaniu pni, unieszkodliwienie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 6 osób:
- minimum trzy osoby, które ukończyły szkolenie z obsługi piły spalinowej;
- minimum jedna osoba ma obowiązek posiadać ukończony kurs bezpiecznej pracy na wysokościach przy zabiegach pielęgnacyjnych drzew;
- minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania traktorem;
- minimum jedna osoba kierującą pracami, która przez co najmniej 9 miesięcy nadzorowała pracami związanymi z Wykonawstwem prac objętych zamówieniem (załatwianie wyłączeń w Energetyce, organizowanie ruchu w pasach drogowych) .

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenia, że pracownicy realizujący przedmiot zamówienia, o którym mowa powyżej będą w okresie realizacji zamówienia zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm. ).

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz. 1781), tj.: w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę pracowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Nadmienia się, że z tytułu niespełnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 13 ust. 1 umowy (załącznik nr 9 do SIWZ), Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 umowy (załącznik nr 9 do SIWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
4. Zamawiający przewiduje realizację dodatkowych usług o łącznej wartości do 50.000,00 zł netto w zakresie przedmiotu zamówienia podstawowego. Rozliczenie nastąpi na podstawie cen zaproponowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Dzierżoniów 58-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Dzierżoniów
Rynek 1
Dzierżoniów 58-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się