„Zakup i montaż centrali wentylacyjnej do sali widowiskowej w Domu Kultury”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i montaż centrali wentylacyjnej do sali widowiskowej w Domu Kultury” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawierającym Projekt Budowlany instalacji wentylacji –mgr inż. Krzysztof Żelazkiewicz –data opracowania 05.2017 –załącznik nr 8 do SIWZ 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały wykonany przedmiot zamówienia. 3. Termin gwarancji ustala się na okres sześćdziesiąt [ 60 ] miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu bezusterkowego odbioru. 4. Termin gwarancji wskazany w pkt. 3 jest terminem minimalnym. Wykonawca może w Formularzu ofertowym, w kryterium oceny ofert zaoferować dłuższy termin gwarancji nie dłuższy niż sto dwadzieścia [ 120 ] miesięcy. 5. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawcy przy wykonaniu przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -załącznik nr 2 do SIWZ) części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcy -o ile Podwykonawca jest znany.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Wolności 24
Dobrodzień 46-380
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu
Plac Wolności 24
Dobrodzień 46-380
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się