Rewitalizacja placu umożliwiająca bezpieczne podejmowanie aktywności rekreacyjno – kulturalnych w Kolnie

» Opis zapytania

Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy w szczególności: wykonania nawierzchni utwardzonych, wykonanie schodów żelbetowych obłożonych płytami granitowymi 60x40x3 cm, budowy instalacji kanalizacji deszczowej, usunięcie karp drzew kolidujących z inwestycją, budowy oświetlenia zewnętrznego, wykonania elementów małej architektury. W ramach realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy dowiązanie i dopasowanie wykonywanych robót do elementów małej architektury i obiektów zrealizowanych w etapie I inwestycji tj. w szczególności kolorystyki nawierzchni. Szczegółowy zakres prac został ujęty w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ, przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ. Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe przedmiar robót ma charakter pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia. Zamawiający, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów, urządzeń i wyposażenia o nie gorszych parametrach od zaproponowanych w SIWZ i jakości potwierdzonej certyfikatem. Za równoważne Zamawiający uzna materiały, urządzenia i wyposażenie, których oferowane parametry będą równe lub lepsze od minimalnych parametrów opisanych w SIWZ (za parametry minimalne uznaje się wszelkie wielkości podane w SIWZ z zaznaczeniem „nie mniej(szy) niż”). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i wyposażenie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca na etapie realizacji umowy musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał na własny koszt wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zostały określone w Rozdziale 28 SIWZ. Przedmiotowe zamówienie przewidziane jest do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Zamawiający informuje, że unieważni postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości, lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysów ofertowych i harmonogramu rzeczowo – finansowego na podstawie załączonych przedmiarów robót przed podpisaniem umowy. W sytuacji gdy w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty techniczne specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wojska Polskiego 20
Kolno 18-500
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Burmistrz Miasta Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
Kolno 18-500
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się