Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków – Przedszkole Miejskie Nr 1

» Opis zapytania

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
1. modernizacja wewnętrznego systemu ogrzewania poprzez wymianę orurowania oraz grzejników wraz z głowicami termostatycznymi oraz montażem automatycznych zaworów odpowietrzających i zaworów odcinających powrotnych,
2. modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę orurowania na rury stalowe ocynkowane wraz z wymianą instalacji zimnej wody wraz z wymianą izolacji termicznej na przewodach poziomych oraz pionach instalacji c. w. u. wraz z wymianą baterii na jednouchwytowe,
3. docieplenie dachu poddasza poprzez ułożenie dwuwarstwowo wełny mineralnej grubości 0,22 m i współ. ƛ≤0,039 W/m2K wraz z dokonaniem sprawdzenia szczelności dachu i w przypadku stwierdzenia nieszczelności wykonanie jego doszczelnienia.
4. docieplenie stropów piwnic metodą natrysku zaprawy termoizolacyjnej TERMOGRAN lub równoważnej grubości 0,03 m i współ. ƛ≤0,040 W/m2K,
5. docieplenie ścian zewnętrznych łącznie ze ścianami poddasza nieużytkowego płytami weber.therm LAMBDA lub równoważnymi grubości 0,08 m i współ. ƛ≤0,021 W/m2K łącznie z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian przy gruncie. Podczas robót powinny być wymienione obróbki blacharskie budynku tj. parapety zewnętrzne, pasy podrynnowe i obróbki gzymsów oraz powinna być zdemontowana istniejąca instalacja odgromowa i wykonana nowa,
6. modernizacja systemu wentylacji - wprowadzenie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją,
7. wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej - wymiana drzwi wejściowych do budynku od strony północnej (1szt. o współ. ≤1,5 W/m2K ), wymiana okien poddasza użytkowego i piwnic o współ. ≤1,1 W/m2K oraz wprowadzenie wentylacji kontrolowanej z zastosowaniem nawiewników regulowanych automatycznie.
8. modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wymianę opraw na oprawy z żarówkami i świetlówkami LED, wymianę rozdzielnic elektrycznych, wymianę przewodów na miedziane, wymianę tabliczek sterowniczych, gniazd z zastosowaniem ściemniaczy.
9. wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych produkujących prąd dla potrzeby wewnętrzne budynku (powierzchnia modułów PV - 76,8 m2 o mocy 11,1 kWp,
10. naprawa i malowanie całych pomieszczeń w których prowadzone będą roboty budowlano – instalacyjne,
podłogi należy naprawić tylko w miejscach uszkodzonych, nie przewiduje się naprawy tynków w piwnicach,
11. wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
12. wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku (dopuszcza się wykonanie schodów z palisad i kostki brukowej),
13. wykonanie nowej opaski z kostki brukowej,
14. wykonanie nowej klatki schodowej wyposażonej w drzwi otwierane w kierunku na zewnątrz, wydzielonej od strony przedmiotowego budynku ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, zamkniętej na I piętrze drzwiami ESI 60, ze spocznikiem i biegami w klasie odporności ogniowej R 60.
15. zapewnienie ewakuacji z sali zabaw dla dzieci (pomieszczenie nr 0.15) bezpośrednio na taras zlokalizowany od strony wschodniej.
16. zapewnienie ewakuacji z sali zabaw usytuowanych na I piętrze do nowej klatki schodowej
a następnie na taras zlokalizowany na od strony wschodniej.
17. zapewnienia w osi drogi ewakuacyjnej natężenia instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w miejscach zawężeń tejże drogi o wartości co najmniej 5 lx.
18. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą lekką – mokrą przy użyciu wełny mineralnej.
19. zamknięcie poddasza nieużytkowego od bocznej klatki schodowej i od pomieszczeń użytkowych drzwiami o klasie odporności ogniowej Ei 30.
20. umożliwienie przejazdu pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni wewnętrznej o szerokości od 3,95 do 3,75 m prowadzącej od ulicy ks. J Stypułkowskiego z prostopadłym do niej placem manewrowym o wymiarach 8,65 x 13 m-stanowiącej drogę pożarową do analizowanego budynku.
21. zapewnienie utwardzonego dojścia o szerokości 1,5 m łączącego drogę pożarową z wyjściami ewakuacyjnymi z budynku zlokalizowanym od strony północnej, wschodniej i zachodniej.
22. wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej dla budynku (w celu objęcia go całkowitą ochroną).
23. wszelkie inne prace budowlane których konieczność będzie wynikała z przystosowania budynku do spełnienia wymogów przepisów przeciwpożarowych w kontekście Postanowienia Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z dnia 21.12.2020 r. znak WZ.5595.163.3.2020 oraz
Postanowienia Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z dnia 21.12.2020 r. znak WZ.5595.163.4.2020.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące zakresy rzeczowe (zadanie Nr 1 i zadanie Nr 2) dla każdej z części:
W ramach zadania Nr 1 „zaprojektuj” – należy opracować dokumentację budowlaną ( projekt budowlany i wykonawczy) i uzyskać w imieniu Zamawiającego wymagane prawem decyzje i uzgodnienia:
• pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
• uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu w zakresie projektowanych robót budowlanych i instalacyjnych,
• jeżeli jest wymagane uzgodnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Wartość zadania nr 1 nie może przekraczać 5% wartości całego zamówienia.
W ramach zadania Nr 2 „wybuduj” – należy wykonać roboty budowlane i montażowe na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz gdy będzie to konieczne uzyskać w imieniu zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót oraz uzyskać stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu nie wnoszące sprzeciwu w sprawie użytkowania przebudowanego Przedszkola nr 1 oraz stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu w sprawie zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wigury 1
Ozorków 95-035
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Ozorków
ul. Wigury 1
Ozorków 95-035
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się