Dostawa, wykończenie, wyposażenie i podłączenie modułowego zaplecza kontenerowego pełniącego funkcję szatni sportowych wraz z węzłami sanitarnymi zlokalizowanego przy budynku świetlicy wiejskiej w Gruszczynie przy ul. Swarzędzkiej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wykończenie i podłączenie modułowego zaplecza kontenerowego pełniącego funkcje szatni sportowych. Lokalizacja oraz wymiary kontenera muszą być zgodne z załączonym projektem budowlano – wykonawczym, szczególnie ważne jest zachowanie odległości 8m od istniejącego budynku świetlicy wiejskiej, oraz zachowanie wyznaczonej w decyzji o warunkach zabudowy nieprzekraczalnej linii zabudowy i przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.).
Kontener musi być wyposażony w instalacje wewnętrzne elektryczne, sanitarne oraz grzewczą i wentylację. Budynek składa się z 6 kontenerów modułowych, wykonanych z konstrukcji stalowej oraz płyt warstwowych posadowionych na stopach fundamentowych z betonu przygotowanych wcześniej przez Zamawiającego. Do obowiązku Wykonawcy należy wykończenie i wyposażenie kontenerów, zgodnie z zapisem w projekcie.
Zamawiający przygotuje również przyłącza wodno – kanalizacyjne i elektryczne przed planowaną dostawą kontenera.
W zakres zamówienia wchodzą:
roboty budowlane;dostawa i montaż kontenera,
roboty wodno-kanalizacyjne;
roboty energetyczne;
roboty wykończeniowe i podstawowe wyposażenie;
Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowią:
decyzja pozwolenia na budowę nr 3633/20,
projekt budowlany dla poszczególnych branż,
projekt wykonawczy dla poszczególnych branż,
przedmiary robót dla poszczególnych branż,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Swarzędz 62-020
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Swarzędz
Rynek 1
Swarzędz 62-020
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się