Pełnienie nadzoru autorskiego dotyczącego zadania : „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 ul. Częstochowskiej w Szczercowie od km 32+706,40 do km 33+486,27 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich” (decyzja ZRID nr 111/20 z dnia 22.09.2020r. - wydana przez Wojewodę Łódzkiego )

» Opis zapytania

Pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego, w ramach projektu wykonanego przez Przedsiębiorstwo Projektowe „eRWu-PROJEKT” pn.: „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 483 od km 32+706,40 do km 33+486,27 wraz z infrastrukturą techniczną (decyzja ZRID nr 111/20 z dnia 22.09.2020r. - wydana przez Wojewodę Łódzkiego ) w zakresie obejmującym : - rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 483; rozbudowę dróg gminnych: nr 101 10813, nr 101071 E, 10106813; rozbudowę skrzyżowań; rozbiórkę i budowę zjazdów; budowę chodników; budowę zatoki autobusowej; rozbiórkę i budowę przepustów; budowę kanału technologicznego; Zakres usługi obejmuje:  sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) i b) ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., tj.: • stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, • uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego;  wykonywanie rysunków zamiennych i opracowań dodatkowych na polecenie Zamawiającego, w sposób, by zakres wprowadzonych zmian nie powodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę;  opiniowanie możliwości wbudowania wyrobów budowlanych równoważnych pod względem zgodności z dokumentacją projektową;  dokonywanie wpisów do dziennika budowy;  wstrzymanie robót budowlanych wpisem do dziennika budowy w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem, zgodnie z art. 21 pkt. 2 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.;  wyjaśnianie wszelkich wątpliwości pojawiających się w toku realizacji inwestycji wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej oraz uzupełnianie szczegółów dotyczących rozwiązań w niej zawartych;  opiniowanie dokumentacji sporządzanej przez Wykonawcę Robót;  uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej;  udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowej zdolności funkcjonalnej obiektu wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie;  rozstrzyganie w sprawie wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, obowiązującymi normami i przepisami;  ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego;  udział w obiorach częściowych i końcowym na zaproszenie Zamawiającego;  udział w radach budowy, naradach technicznych i innych spotkaniach na zaproszenie Zamawiającego;  pełnienie funkcji konsultacyjnej i doradczej wobec Zamawiającego w zakresie dokumentacji projektowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Al. Piłsudskiego 12
Łódź 90-051
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Al. Piłsudskiego 12
Łódź 90-051
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się