Budowa budynku edukacji rybackiej

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa budynku edukacji rybackiej”. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”. Nr umowy o dofinasowanie: 00005-6523.2-SW0810008/20.
3.2. Roboty budowlane obejmują wykonanie budynku edukacji rybackiej wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Nowe Siołkowice, na terenie ośrodka wypoczynkowego, na działkach nr 371, 373 km 4 obręb Nowe Siołkowice. Projektowany budynek służyć będzie jako część edukacyjna, a także dodatkowo jako zaplecze sanitarne dla powstałej plaży i terenu rekreacyjnego. Budynek wyposażony będzie w WC męskie i damskie, WC dla osób niepełnosprawnych oraz przebieralnię wewnętrzną z natryskiem.
3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. następujący zakres:
1) budowa budynku ekspozycji rybackiej,
2) wykonanie utwardzonych dojść wokół budynku – w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni z kostki brukowej,
3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych robót;
3.4. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 9 do SIWZ (Dokumentacja projektowa), w załączniku nr 10 do SIWZ (STWiORB) oraz w załączniku nr 11 do SIWZ (Przedmiar robót).
3.4.1. Przedmiar robót załączony do SIWZ ma charakter pomocniczy.
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową oraz STWiORB. Z uwagi na to, że umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości prac w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej sytuacja ta nie będzie mogła być uznana za prace dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dołączonych do SIWZ dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie dokumentacji projektowej i STWiORB w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze ilości wymaganych pozycji do wielkości według własnych obliczeń.
3.5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania:
1) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu (jeżeli przepisy wymagają sporządzenia planu),
2) dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą obiektu budowlanego,
3) innych dokumentów wynikających z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu oraz ze specyfikacji technicznych,
4) harmonogramu rzeczowo-finansowego,
5) Kosztorysów ofertowych (przed podpisaniem umowy, Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysów ofertowych do oferty),
6) opracowanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w kolorze czerwonym wszystkimi zmianami istotnymi i nieistotnymi, parafowane przez kierownika budowy i autora projektu, a także sporządzenie kosztorysu powykonawczego / różnicowego;
Koszt powyższych opracowań obciąży Wykonawcę robót.
3.6. Informacje/Wymagania dodatkowe:
1) Wizja lokalna – każdy z wykonawców ma możliwość dokonania wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia lub celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do przygotowania oferty; koszt ewentualnej wizji lokalnej poniesie Wykonawca;
2) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do 7 dni roboczych od podpisania umowy do opracowania i przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego na podstawie kwoty przedstawionej w ofercie i na zasadach podanych w istotnych postanowieniach umowy.
3) Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli przepisy wymagają sporządzenia takiego planu
4) Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie wszystkich elementów znajdujących się w otoczeniu budowanego obiektu, nie będących przedmiotem prac budowlanych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,
5) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, łącznie z dostarczeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - 3 kpl.,
6) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej budowy,
7) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletu wymaganych dokumentów pozwalających Zamawiającemu na zakończenie robót i/lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla danego zakresu robót,
8) Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli przepisy wymagają sporządzenia takiego planu,
9) Wykonawca odpowiada za organizację ruchu, oznakowanie budowy wraz z kosztami z tym związanymi,
10) Wykonawca wywiezie materiały rozbiórkowe i/lub odpady nie nadające się do odzysku na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami
11) Wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia wszystkich nawierzchni, w tym dróg, placów itp., na których realizowane będą prace związane z przedmiotem zamówienia,
12) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres min. 36 miesięcy (licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia) – zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie,
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakości materiałów planowanych do użycia/zamontowania/wbudowania. Wykonawca nie może użyć/zamontować/wbudować materiałów nie zaakceptowanych przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.
14) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy;
3.7. Wykonawca zaakceptuje warunki zamówienia bez zastrzeżeń tj. zaakceptuje warunki umowy załączonej do SIWZ (oświadczenie zawarte w formularzu oferty).
3.8. Rozwiązania równoważne:
1) Jeżeli w SIWZ i/lub jej załącznikach znajdują się wskazania przykładowych systemów czy typów rozwiązań materiałowych, urządzeń lub produktów należy przyjąć że Zamawiający podając taki opis, dopuszcza zastosowanie innych systemów, typów rozwiązań materiałowych, urządzeń lub produktów/materiałów, które posiadają parametry techniczne, jakościowe i estetyczne równoważne ze wskazanymi w ww. dokumentacji,
2) Jeżeli SIWZ i/lub jej załączniki wskazywałyby w odniesieniu do niektórych systemów, technologii, materiałów/produktów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie systemów, technologii, materiałów/produktów lub urządzeń równoważnych. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz 30 ust. 4 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań estetycznych, jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu estetycznego, technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w ww. dokumentach. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów, systemów, technologii, materiałów/ produktów i urządzeń zawarte w SIWZ i/lub jej załącznikach, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań estetycznych, jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne systemy, technologie, urządzenia bądź materiały/produkty wymienione w powyższych dokumentach mogą być zastąpione systemami, technologiami, urządzeniami bądź materiałami/produktami równoważnymi. Poprzez pojęcie równoważny należy rozumieć systemy, technologie, urządzenia bądź materiały/produkty gwarantujące realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z ww. dokumentami oraz zapewniające uzyskanie parametrów estetycznych, jakościowych i technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ i jej załącznikach. Równoważne systemy, technologie, produkty/materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje technologie, systemy, produkty/materiały oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3) Zgodnie z art. 30 ust 4. Ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia posłużono się wskazanymi odniesieniami Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub równoważny”
4) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez złożenie stosownych dokumentów.
5) Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie systemów, technologii, materiałów/produktów lub urządzeń z wymaganiami określonymi w SIWZ i/lub jej załącznikach, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne.
6) W przypadku nie dołączenia dokumentów uwiarygadniających zastosowanie technologii, systemów, urządzeń i/lub materiałów/produktów równoważnych Zamawiający uzna, że wykonawca przedstawił w ofercie systemy, technologie, urządzenia i materiały/produkty opisane w SIWZ i jej załącznikach.
3.9. WYMAGANIA, O KTÓRYCH W ART. 29 UST. 3a ustawy Pzp
3.9.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, o ile nie są wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej lub gdy Wykonawca lub podwykonawca samodzielnie wykonuje te czynności:
1) obsługa sprzętu budowlanego,
2) prace fizyczne;
3.9.2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący ww. czynności będą w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
3.9.3. Szczegółowe uregulowanie kwestii zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców pracowników na podstawie umowy o pracę, zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ.
3.10. WYMAGANIA, O KTÓRYCH W ART. 29 UST. 4 ustawy Pzp
3.10.1. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, o którym mowa w art. 29 ust. 4

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Powstańców 34
Popielów 46-090
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji
ul. Powstańców 34
Popielów 46-090
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się