Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2305L i 2306L w miejscowości Boża Wola

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2305L i 2306L w miejscowości Boża Wola. Zakres zamówienia obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 2305L o długości ok. 0,89 km, odcinek drogi powiatowej nr 2306L o długości ok. 1,39 km oraz skrzyżowanie tych dwóch dróg powiatowych w miejscowości Boża Wola – zgodnie z dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ. Niniejsze zadanie inwestycyjne przewidziane jest do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku nie uzyskania dofinansowania zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji w terenie na etapie przygotowywania oferty na przedmiotowe zadanie inwestycyjne. UWAGA dotycząca wycinki drzew: Wykonawca winien dokonać wizji w terenie na etapie dokonywania wyceny kosztorysowej inwestycji dla ww. zadania inwestycyjnego oraz dokonać obliczeń uwzględniających różnicę za masę drewna w kwocie: 4 454,11 zł brutto (Załącznik nr 13 – Wycena Brakarska). Wyceny tej należy dokonać na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego, który będzie następnie wymagany do przedłożenia Zamawiającemu na etapie podpisywania umowy. W wycenie kosztorysowej inwestycji Wykonawca wskaże dodatkową pozycję dot. zróżnicowania kwoty za masę drewna. Cena złotych brutto podana w Formularzu Oferty (złącznik Nr 1 do SIWZ), jest ceną po odjęciu kwoty 4 454,11 zł brutto za pozyskaną masę drewna z wykonanej wycinki.
Drewno z dokonanej przez Wykonawcę wycinki staje się własnością Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na realizację niniejszego zadania inwestycyjnego.

Szczegółowy zakres prac wskazano w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zwanych w dalszej części „SST”, stanowiących odpowiednio załączniki do Specyfikacji Istotnych Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 10:15


» Lokalizacja

Żeromskiego 3
Bełżyce 24-200
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
Żeromskiego 3
Bełżyce 24-200
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się