„Rozbudowa oczyszczalni ścieków- etap II”

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na rozbudowie oczyszczalni ścieków w istniejącym układzie technologicznym.
1.1 Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków zakłada wykonanie następujących rodzajów robót:
a) roboty wyburzeniowe;
b)roboty demontażowe urządzeń istniejącej oczyszczalni ścieków;
c)roboty budowlano-konstrukcyjne w zakresie modernizacji i przebudowy istniejących obiektów;
d)roboty ziemne;
e)roboty budowlano-konstrukcyjne w zakresie budowy obiektów oczyszczalni ścieków;
f) roboty wykończeniowe;
g)roboty instalacyjne;
h)roboty instalacyjno-montażowe w zakresie technologii mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków;
i)roboty budowlano-montażowe w zakresie sieci zewnętrznych:;
j)roboty dodatkowe obejmujące wykonywanie prac na czynnej oczyszczalni ścieków,
k) roboty w zakresie budowy dróg i chodników na terenie oczyszczalni;
l)roboty w zakresie oświetlenia terenu oczyszczalni;
m)roboty w zakresie ukształtowania terenu;
n)roboty w zakresie zagospodarowania terenu oczyszczalni;
o)rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków (rozruchu oczyszczalni należy dokonać w porozumieniu z firmą która wykonała I Etap rozbudowy oczyszczalni), wpracowanie oczyszczalni ścieków i osiągnięcie efektu ekologicznego,
1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje:
a)przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego prób, rozruchu technologicznego oczyszczalni, oraz wymaganych badań zakończonych wynikiem pozytywnym w zakresie parametrów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa i pozwoleniem wodnoprawnym, a także przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych (DTR, dozór techniczny i inne);
b)opłaty za nadzory obce np. dozór techniczny, badania np. geotechniczne, trwałości materiałów itp.;
c)szkolenie pracowników z obsługi oczyszczalni w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń;
d)w razie konieczności uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu;
e)uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych z nowo przebudowanej oczyszczalni;
f)Uzyskanie zgody odpowiednich organów na możliwość wystąpienia podwyższonych parametrów odprowadzanych ścieków oczyszczonych przy rozruchu technologicznym i/lub pracach budowlanych na ciągu technologicznym oczyszczania ścieków;
g)Uzyskanie zgody wodnoprawnej na odprowadzania wód z odwodnienia terenu podczas prac budowlanych;
h)uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w imieniu Zamawiającego;
i)serwis zamontowanych urządzeń w okresie udzielonej gwarancji;
j)przeprowadzenie wymaganych przez producenta zamontowanych urządzeń przeglądów i konserwacji, nie rzadziej niż 2 razy w każdym roku obowiązującej gwarancji/rękojmi.
Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z terenem obejmującym przedmiot zamówienia w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko uzyskał wszelkie istotne dane, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
UWAGA: Dokonanie wizji lokalnej terenu będzie możliwe w dni robocze od godz. 8.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu daty takiej wizyty z Zamawiającym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
1)Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
2)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
3)Pozwolenie na budowę
3. Wykonawca wybrany do wykonania zamówienia zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w imieniu Zamawiającego- jeżeli będą wymagane.
4.Jeżeli w dokumentacji używa się określenia Polska Norma należy rozumieć to jako Polska Norma przenosząca normy europejskie zharmonizowane.
5.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi, normami oraz z STWiORB.
Zamawiający informuje, że roboty budowlane prowadzone będą podczas ciągłej pracy oczyszczalni ścieków. Przerwy technologiczne, np. spowodowane włączeniem nowych/przebudowywanych urządzeń/maszyn lub obiektów należy wcześniej zgłosić pisemnie Zamawiającemu i uzyskać pisemną zgodę wraz z dopuszczalnym czasem wyłączenia z pracy urządzeń lub maszyn. W czasie przerw technologicznych należy zapewnić ciągłość oczyszczania dopływających ścieków.
6.Wykonawca wybrany do wykonania zamówienia zobowiązany będzie do przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym kosztorysów powykonawczych, różnicowych i zamiennych, w formacie elektronicznym (pdf dla dokumentacji tekstowej oraz dwg lub dxf dla dokumentacji graficznej i w wersji papierowej (3 egzemplarze).
7.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Urzędnicza 6
Pierzchnica 26-015
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Pierzchnica
Urzędnicza 6
Pierzchnica 26-015
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się