Remont drogi powiatowej nr 1587N na odcinku od m. Szkotowo do DW 538 (Sławka Wielka)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
Remont drogi powiatowej nr 1587N na odcinku od m. Szkotowo do DW 538 (Sławka Wielka)

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Zakres robót obejmuje w szczególności:
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne
- podbudowy
- nawierzchnie
- roboty wykończeniowe
- elementy ulic
- odwodnienie korpusu drogowego
- oznakowanie pionowe i poziome.

Zakres robót na rok 2021:
- obejmuje odcinek od km 0+000 do km 3+500 – dł. 3,5 km
Zakres robót obejmuje w szczególności:
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne
- podbudowy
- nawierzchnie
- roboty wykończeniowe
- elementy ulic
- odwodnienie korpusu drogowego
- oznakowanie pionowe i poziome.
Roboty bitumiczne należy zakończyć do dnia 30.09.2021 r.
Zakres robót na 2021 rok należy zakończyć do 30.11.2021 r.

Zakres robót na rok 2022:
- obejmuje odcinek od km 3+500 do km 6+950 – dł.3,450 km
Zakres robót obejmuje w szczególności:
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne
- podbudowy
- nawierzchnie
- roboty wykończeniowe
- elementy ulic
- odwodnienie korpusu drogowego
- oznakowanie pionowe i poziome.
Roboty bitumiczne należy zakończyć do dnia 30.09.2022 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, SIWZ oraz w projekcie umowy.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych oprócz operatorów maszyn i urządzeń, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania.
W przypadku gdy czynności w zakresie realizacji zamówienia zostaną powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy ww. pracowników podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców pracowników, o których mowa powyżej, na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierowników budowy oraz kierowników robót, którzy samodzielnie mogą wykonywać powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy powyższy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę wynikają z dokumentacji technicznej

W miejscach, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych.
Za rozwiązania równoważne Zamawiający uznaje rozwiązania gwarantujące spełnienie parametrów technicznych, ekologicznych, jakościowych i estetycznych określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót bądź w dokumentacji projektowej. Jeżeli specyfikacja lub dokumentacja nie określa takich parametrów, za rozwiązania równoważne przyjmuje się rozwiązania spełniające wymagania określone przez Zamawiającego przy przyjęciu parametrów rozwiązań zastosowanych w projekcie przy zachowaniu zgodności z Polskimi Normami przenoszonymi normy europejskie

- W okresie realizacji umowy wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobami oraz potencjałem technicznym (narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi) w asortymencie i ilościach niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia
- Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót i w jego okolicy w celi dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
- Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres minimum 36 miesięcy. Okres udzielenia gwarancji jakości dla wszystkich robót będzie zależny od zaproponowanego przez Wykonawcę w ofercie zgodnie z kryterium oceny ofert (§ 14 SIWZ)

Zadanie współfinansowane jest w ramach Programu Fundusz Dróg Samorządowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.01.2021 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Kolejowa 29
Nidzica 13-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
ul. Kolejowa 29
Nidzica 13-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się