Kompleksowe utrzymanie czystości i higieny w obiekcie Krytej Pływalni w Kole

» Opis zapytania

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i higieny w obiekcie Krytej Pływalni w Kole.

1) Prace porządkowe w pływalni muszą odbywać się w systemie serwisu dziennego i nocnego, od poniedziałku do niedzieli – 7 dni w tygodniu.
2) Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzątania pomieszczeń: kręgielni i pomieszczeń pomocniczych dzierżawionych przez firmy zewnętrzne od Gminy Miejskiej Koło.
3) Zestawienie pomieszczeń i powierzchni objętych usługą sprzątania oraz ich usytuowanie obrazujące załącznik do niniejszej SIWZ oznaczony jako (rys. 1).
4) Ze względu na specyfikę sprzątania Pływalnia w Kole została podzielona na strefy:

a) STREFA I – hala basenowa: niecki basenowe, zjeżdżalnia, basen hamowny, whirlpoole, brodzik, plażę, pomieszczenie ratowników, trybuny, balustrady, szklane fasady, schody na zjeżdżalnię, magazyn sprzętu sportowo – rekreacyjnego.
b) STREFA II – szatnie, prysznice, przebieralnie, toalety.
c) STREFA III – saunarium (odnowa biologiczna).
d) STREFA IV – hol, kasy, biura, klatki schodowe, okna i przeszklenia w całym budynku.
e) STREFA V – fitness – rehabilitacja.
f) STREFA VI - teren przed wejściem głównym i pomieszczenia podbasenia.

5) Przedmiot zamówienia obejmuje czyszczenie, mycie, i dezynfekcję: rynien przelewowych, powierzchni plażowych, fug ceramicznych i silikonowych, ścian pokrytych flizami, ścian nawrotu, pleksi, wanien whirpool oraz niecek (sportowej, rekreacyjnej, brodzika dla dzieci), zjeżdżalni wewnętrznej, innych urządzeń znajdujących się w hali basenowej, trybun, szafek ubraniowych. Czyszczenie i konserwację ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń fitness i rehabilitacji, mycie przeszkleń wewnętrznych i zewnętrznych, mycie okien, sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalnych, magazynów i podbasenia, dezynfekcja ścian, podłóg i przybasenia, sprzątanie w toaletach, uzupełnianie na bieżąco worków na śmieci, papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz mydła w płynie/piance, pranie worków na buty, a także odbiór i utylizację odpadów medycznych (odbiór jeden raz w miesiącu w ilości do 2 kg/m-c).

6) Sprzątanie musi odbywać się z użyciem profesjonalnych środków, których spis oraz karty charakterystyki zostaną przedłożone Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole. Wybrany Wykonawca zakupi środki czystości oraz przedstawi Zamawiającemu plany pracy poszczególnych zmian z uwzględnieniem używanych środków oraz ich stężenia.

7) Sprzątanie winno odbywać się w systemie dwóch serwisów (dziennego i nocnego) przy następującym obłożeniu osobowym:

a) od poniedziałku do piątku od godz. 06.00 do godz.14.00,
b) soboty od godz. 08.00-16.00 – 1 osoba,
c) niedziele, święta od godz. 10.00-18.00 – 1 osoba,
d) od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do godz. 22.00 – 1 osoby,
e) od poniedziałku do piątku od godz. 16.00 do godz. 24.00 – 3 osoby,
f) soboty od godz. 15.00-23.00 – 3 osoby,
g) niedziele i święta od 18:00 – 21:00 – 3 osoby.

W przypadku nieprawidłowego realizowania usługi liczba osób musi zostać odpowiednio zwiększona. Absencja personelu Wykonawcy nie może mieć wpływu na wskazaną powyżej minimalną obsadę personelu dla wymienionych serwisów.
8) Usługa będzie wykonywana w ciągu całego tygodnia na bieżąco, w taki sposób aby nie zakłócała funkcjonowania pływalni oraz nie zagrażała bezpieczeństwu użytkowników.
9) Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na umowę o pracę personel sprzątający wykonujący wskazane przez Zamawiającego czynności określone w załączniku „c” do umowy.
10) Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę poprzez przedstawienie zanonimizowanych (pozbawionych danych osobowych pracowników) umów o pracę, a także przedstawienie dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę w formie zaświadczenie właściwego oddziału ZUS.
11) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom środków ochrony osobistej przewidzianych odrębnymi przepisami.
12) Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pracowników w estetyczną jednolitą odzież ochronną dostosowaną do środowiska pracy z napisem „serwis porządkowy” z identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu oraz obuwie przeznaczone wyłącznie do pracy na hali basenowej z zakazem wychodzenia na zewnątrz obiektu w tym obuwiu.
13) W przypadku osób wykonujących prace w hali basenowej, w każdym przypadku pod nieobecność ratownika, obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania w trakcie prac kamizelek asekuracyjnych. Odpowiedzialność za ewentualne wypadki, jakim mogą ulec osoby nie przestrzegające niniejszego nakazu, ponosi Wykonawca.
14) Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia zatrudnionych przez siebie pracowników przed przystąpieniem do pracy – zarówno w zakresie organizacji pracy, bhp, technologii, obsługi maszyn i urządzeń oraz stosowania środków (w tym chemicznych) służących wykonywaniu usługi. Wykonawca przedłoży stosowny dokument potwierdzający przeszkolenie zatrudnionego przez siebie personelu w powyższym zakresie. Wyżej wymienione szkolenie Wykonawca przeprowadzi na swój koszt i swoim staraniem.
15) Pracownicy skierowani do wykonywania czynności sprzątających w obiekcie Zamawiającego muszą posiadać aktualną książeczkę lub zaświadczenie dla celów sanitarno- epidemiologicznych.
16) Przed podpisaniem umowy Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu imiennej listy pracowników przewidzianych do realizacji zadania – wzór druku stanowi załącznik do SIWZ.
17) Szczegółowy harmonogram oraz zakres prac z podziałem na strefy, o których mowa w pkt. 4) określa Załącznik do Umowy pod nazwą - Zakres i harmonogram wykonywanych czynności w ramach świadczenia usługi „Kompleksowego utrzymania czystości i higieny w obiekcie Krytej Pływalni w Kole”.
18) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt i swoim staraniem, personelu, sprzętu oraz środków czystości w ilości wystarczającej do prawidłowej, płynnej realizacji usługi (na poziomie nie niższym niż ten opisany w SIWZ). Problemy kadrowe i inne problemy Wykonawcy nie mogą mieć wpływu na realizację zamówienia. Środki czystości, w tym worki na śmieci, papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie oraz urządzenia i przybory do sprzątania dostarcza Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco uzupełniać ww. środki czystości.
19) Środki stosowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, powinny być:

a) dopuszczone do obrotu handlowego i użytkowania w obiektach, jak ten objęty niniejszym zamówieniem tj. pływalniach, aqua parkach, przychodniach, szpitalach (substancje, środki lub preparaty chemiczne muszą być dopuszczone na podstawie jednego z poniżej wymienionych dokumentów: certyfikatu CE, karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, pozwolenia na dopuszczenia do obrotu, bądź wpisu do rejestru producentów produktu), ,
b) właściwe dla danego rodzaju materiału urządzeń basenowych i występujących powierzchni,
c) dostosowane do poszczególnych funkcji obiektu (np. basen, sauna, szatnie, sanitariaty, hol).

20) Inne wymagania odnośnie środków stosowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia:

a) do sprzątania powierzchni okołobasenowych i niecek basenowych a szczególnie na styku lustra ze ścianami niecek basenowych, należy stosować odpowiednie środki czyszczące,
b) wszystkie środki stosowane do mycia i dezynfekcji muszą, posiadać karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) zgodnie z rozporządzeniem unijnym REACH,
c) rodzaj środków stosowanych do mycia i dezynfekcji posadzek pokrytych płytkami ceramicznymi Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym,
d) zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do nakazania Wykonawcy zmiany używanych przez niego środków czyszczących,
e) należy na przemian stosować dezynfekcję roztworem kwaśnym i zasadowym.

21) Podstawowe środki stosowane do mycia i dezynfekcji Zamawiający wskazuje poprzez ich poniższą charakterystykę:

a) środek przeciwdziałający powstawania osadów i kamienia do dezynfekcji powierzchni podłóg i ścian pokrytych płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach basenowych, natrysków, łazienek, sanitariatów, saun,
b) środek do czyszczenia niecek basenowych ze stali szlachetnej, wanien z hydromasażem ich otoczenia oraz do zmywania zabrudzeń ścianek niecek nad lustrem wody,
c) środek czyszczący, odkażający, niepieniący używany wokół basenów oraz do czyszczenia urządzeń sanitarnych,
d) skondensowany środek czyszczący do sanitariatów,
e) środek czyszczący do mycia powierzchni ze stali nierdzewnej, porcelany, szkła, armatury chromowej i emalii kwasoodpornej,
f) preparat do utrzymania czystości w saunarium z dodatkiem środka bakteriobójczego,
g) środek nisko pieniący, antypoślizgowy, dezynfekujący do maszyn czyszczących,
h) preparat do utrzymania czystości i dezynfekcji powierzchni z płyty MDF i HPL,
i) środki czyszcząco – konserwujące powierzchnie aluminiowe lakierowane proszkowo,
j) preparat do utrzymania czystości wykładziny dywanowej,
k) preparat czyszcząco – konserwujący, antypoślizgowy do powierzchni poliuretanowej (sportowej),
l) preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu do pływania i aqua aerobiku,
m) preparat do prania worków na buty.

22) Zamawiający wymaga, aby środki czystości i worki na śmieci dostarczone przez Wykonawcę na bieżąco jako wyposażenie obiektu, w tym toalet, spełniały poniższe wymagania:

a) papier toaletowy (duże rolki), celulozowy, dwuwarstwowy, dzielony na listki (z perforacją), ilość listków w rolce musi odpowiadać wymiarom zainstalowanych 14 pojemników w toaletach,
b) ręczniki papierowe do rąk składane typu ZZ, celulozowe o wymiarach, odpowiadających zainstalowanych 35 pojemnikom w łazienkach, toaletach i pomieszczeniach socjalnych,
c) mydło w płynie (57 pojemników jednolitrowych ) i do dezynfekcji (3 pojemniki 0,75l) dobrej jakości, dobrze rozprowadzające się na dłoniach,
d) worki na śmieci w czterech rozmiarach:

- 12 litrów – 29 pojemników na odpady;
- 20 litrów – 23 pojemniki na odpady;
- 30 litrów – 11 pojemniki na odpady;
- 12 litrów – 1 pojemnik na odpady medyczne.

23) Informacje dodatkowe o budynku i wyposażeniu.

Budynek murowany z konstrukcjami żelbetonowymi zawierający:

a) basen sportowy o wymiarach 25m x12,5m – 6 torów (niecka stalowa),
b) basen rekreacyjny o wymiarach 13,80m x 8,21m z atrakcjami wodnymi (niecka stalowa),
c) brodzik dla dzieci o wymiarach 4,25m x 3,83m (niecka stalowa),
d) 1 zjeżdżalnia typu rurowego o długości 60m (barwiona żywica poliestrowa),
e) 2 whirpoole o średnicy 2m (niecki stalowe),
f) fontanna pingwin wykonana z barwionej żywicy poliestrowej,
g) 2 sauny: sucha – obudowa ścian i sufitu z drewna z izolacja termiczną, drzwi zewnętrzne szklane, wbudowane ławki drewniane; łaźnia parowa – obudowa ścian i podłogi mozaiką ceramiczną z izolacja termiczną, drzwi zewnętrzne szklane, wbudowane ławki obłożone mozaika ceramiczną; w części wypoczynkowej 3 leżaki obłożone mozaika ceramiczną oraz natryski wrażeń obłożone mozaiką ceramiczną,
h) widownia: siedziska kubełkowe z tworzywa sztucznego – 95 szt. oraz balustrada (szkło bezpieczne i stal nierdzewna),
i) 3 przebieralnie: 150 szt. szafek typu L2 z płyty laminowanej HPL zamykane na zamek elektroniczny i 20 szafek typu L2 z płyty laminowanej HPL zamykane na zamek mechaniczny.
j) salka fitness: podłoga – przyrządy sportowe i gimnastyczne (w części wskazanej przez Zamawiającego).
k) hol: 104 szt. szafek ubraniowych z płyty laminowanej HPL zamykanych na klucz o wymiarach: 27cm x 87cm

24) Wszelkie zauważone nieprawidłowości dotyczące stanu poszczególnych pomieszczeń, wyposażenia w tym urządzeń, umeblowania budynku, Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu poprzez odnotowanie w zeszycie złożonym u wyznaczonego pracownika Zamawiającego, który będzie pełnił rolę Koordynatora w zakresie wykonywanych usług.

25) Minimalne wymagania sprzętowe w zakresie sprzątania:

a) 1 odkurzacz piorąco – czyszczący do podłóg z wykładzin dywanowych,
b) 1 odkurzacz do zbierania wody,
c) 2 maszyny szorująco – czyszczące na baterie,
d) 1 maszyna szorująca do antypoślizgowych płytek gresowych,
e) 1 myjka ciśnieniowa,
f) 1 pistolet ciśnieniowy do dezynfekcji,
g) 2 specjalistyczne wózki do sprzątania (wielofunkcyjne),
h) 2 szorowarki orbitalne,
i) 1 zestaw do mycia okien wodą zdemineralizowaną do wysokości 12m (z urządzeniem do wytwarzania wody zdemineralizowanej),
j) 1 zestaw do odkurzania miejsc ciężko dostępnych do wysokości 12m tj. rynny, gzymsy, parapety.

26) Rodzaj, jakość i wydajność sprzętu musi gwarantować prawidłową i płynną realizację przedmiotu zamówienia. Awarie i naprawy sprzętu nie mogą wpływać na jakość świadczonych usług.
27) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę zgodnie ze złożoną ofertą, przestrzegać przepisy BHP i p.poż, przepisy dotyczące ochrony środowiska, normy sanitarne oraz zalecenia Zamawiającego, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji usługi, nie naruszając Regulaminu Krytej Pływalni w Kole.
28) Wykonawca zobowiązany będzie do zapoznania swoich pracowników z ustalonymi zasadami wykonywania usługi i obowiązującymi przepisami.
29) Wykonawca zobowiązany będzie do sprawowania bieżącego nadzoru nad pracownikami zatrudnionymi do wykonywania usługi.
30) Opakowania i odpady po zużytych środkach służących wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca - jako wytwórca tego odpadu - usunie i zagospodaruje własnym staraniem i na własny koszt.
31) Przy usuwaniu odpadów zebranych w obiekcie, Wykonawca ma obowiązek ich segregowania, zgodnie z systemem zbierania odpadów obowiązujących w obiekcie Zamawiającego oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
32) Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się z obiektem Krytej Pływalni w Kole oraz wymogami producentów dotyczącymi zasad eksploatacji urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Krytej Pływalni, co Zamawiający umożliwi Wykonawcy, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do godz. 14.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Szkolna
Koło 62-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi sprzątania

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole
ul. Szkolna
Koło 62-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się