Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy chodników wraz z zatokami autobusowymi i przejściem dla pieszych w ramach zadania „Program budowy chodników” dla kompleksu przystanków „Park Skały Twardowskiego” przy ulicy Tynieckiej.

» Opis zapytania

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usługi polegającej na opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy chodników wraz z zatokami autobusowymi i przejściem dla pieszych w ramach zadania „Program budowy chodników” dla kompleksu przystanków „Park Skały Twardowskiego” przy ulicy Tynieckiej.

Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje :

I ETAP - Pólnocna strona kompleksu przystanków „Park Skały Twardowskiego".
• Dla lokalizacji opracować dokumentację projektową dla budowych chodnika z zatoką autobusową wraz z odwodnieniem, oświetleniem i rozwiązaniem ewentualnych kolizji branżowych. Dla zadania konieczne jest uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę / zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz innych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji.
• Projekt należy opracowywać w granicach działek gminnych.
• Przygotowanie materiałów do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami i raportu z przeprowadzonych konsultacji – w razie takiej konieczności
2 ETAP - Południowa strona kompleksu przystanków „Park Skały Twardowskiego".
• Dla lokalizacji opracować dokumentację projektową dla budowych chodnika z zatoką autobusową wraz odwodnieniem, oświetleniem i rozwiązaniem ewentualnych kolizji branżowych.
• Dla zadania konieczne jest uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę / zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz innych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji.
• Przygotowanie materiałów do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami i raportu z przeprowadzonych konsultacji – w razie takiej konieczności
• Projekt należy opracowywać w granicach działek gminnych.
• Dla zadania opracować bezpiecznikowe przejście dla pieszych łączące obie strony kompleksu przystanków Park Skały Twardowskiego.
Wykonawca musi pozyskać warunki techniczne niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania.
b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: zakresu rzeczowego (załącznik
nr 7 do SIWZ) , załącznika graficznego (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz istotnych postanowień umowy - (załącznik nr 2 do SIWZ)

c) Wymagany okres gwarancji:
Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Maksymalny okres gwarancji wynosi
36 miesięcy. Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

Centralna 53
Kraków 31-586
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Centralna 53
Kraków 31-586
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się