Remont budynku Rektoratu SGGW ul. Nowoursynowska 166 w Warszawie wraz z pracami projektowymi.

» Opis zapytania

Remont budynku Rektoratu SGGW ul. Nowoursynowska 166 w Warszawie. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa zadania – (bez możliwości składania ofert częściowych tj. oferta powinna dotyczyć całości zamówienia tj. zadania 1 i zadania 2. Podział na zadania należy traktować jako podział na etapy zamówienia)..
ZADANIE 1 Remont (wymiana) instalacji grzewczej z wyłączeniem dostawy grzejników; wodno – kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej oraz remont łazienek i pomieszczeń zapleczy kuchennych na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej.
ZADANIE 2:
a) Wykonanie projektu instalacji elektrycznych i teletechnicznych – projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
b) Wykonanie projektu wykonawczego w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznym.
c) Wykonanie ekranów za grzejnikami z maty typu ALUFOX gr 5mm, remont parkietów – uzupełnienie braków, cyklinowanie, lakierowanie oraz uzupełnienie brakujących uszkodzonych listew przypodłogowych.
5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga aby następujące czynności niezbędne do
realizacji zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub
podwykonawcę (także dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę:
• roboty demontażowe, rozbiórkowe, budowlano-montażowe, w tym: prace tynkarskie, prace malarskie, prace związane z montażem stolarki, prace związane z wykonaniem posadzek, montażem okładzin ściennych i podłogowych, kamieniarskich, zabudowy GK,
• roboty remontowe budynkowych instalacji sanitarnych, w tym: roboty demontażowe i montażowe w zakresie wymiany instalacji wody zimnej, ciepłej i instalacji kanalizacyjnych z przyborami oraz remont instalacji centralnego ogrzewania (bez wymiany grzejników)
• roboty związane z instalacjami elektrycznymi.
6. Wykonawca zobowiązany jest do:
- wykonywania robót wymienionych w pkt 5 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz do przekazania imiennego wykazu osób wykonujących prace objęte przedmiotem niniejszej umowy, ze wskazaniem rodzaju wykonywanych przez nich prac oraz podstawy zatrudnienia, a także jego aktualizowania, na żądanie Zamawiającego oraz do przekazania w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania, dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (według wyboru Zamawiającego: kopii umów o pracę poświadczonych za zgodność z oryginałem, oświadczeń wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę oraz innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę , w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika, także jeśli pracodawcą jest podwykonawca lub dalszy podwykonawca).
- zapewnienia, w przypadku korzystania z podwykonawców, wykonywania robót wymienionych w pkt 5 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę;
- zobowiązania podwykonawców lub dalszych podwykonawców do tego, aby czynności wymienione w pkt 5 były wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione przez nich na podstawie umowy o pracę.
7. W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy będzie korzystał z pomocy Podwykonawców, wówczas zobowiązany jest do wskazania w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia, którą powierzy im do wykonania oraz ich firm, jeżeli są mu znane na dzień złożenia oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Nowoursynowska 166
Warszawa 02-787
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
Warszawa 02-787
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się