Dostawa kruszywa granitowego dla potrzeb remontu dróg gruntowych lub wzmocnionych tłuczniem kamiennym na terenie Gminy Miasto Zgierz w roku 2021

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa granitowego dla potrzeb remontu dróg gruntowych lub wzmocnionych tłuczniem kamiennym na terenie Gminy Miasto Zgierz w roku 2020 w następujących asortymentach i orientacyjnych ilościach:
a) kruszywo o granulacji 0 /31,5 mm - w ilości do 1600 Mg,
b) kruszywo o granulacji 4 /31,5 mm - w ilości do 100 Mg
c) kruszywo o granulacji 31,5/63 mm - w ilości do 100 Mg,
d) kruszywo o granulacji 0/63 mm - w ilości do 100 Mg,
e) grys o granulacji 2 /8 mm – w ilości do 60 Mg
f) grys o granulacji 8 /16 mm – w ilości do 60 Mg
2. Przedmiot umowy winien odpowiadać normie PN-EN-13242, jednocześnie przedmiot zamówienia winien być wyłącznie kruszywem granitowym.
3. Dostawy winny być realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego na zgłoszenie telefoniczne lub drogą mailową, w którym Zamawiający określać będzie termin, ilość i miejsce dostawy.
4. Wykonawca dostarczać będzie kruszywo własnym transportem samochodowym i samodzielnie rozładowywać w miejscu, będącym fragmentem naprawianego pasa drogowego na terenie miasta Zgierza.
5. Zamawiający każdorazowo wskaże Wykonawcy dzień i miejsce rozładunku kruszywa, celem zsynchronizowania dostaw z miejscem aktualnie prowadzonych robót związanych z naprawą nawierzchni drogi.
6. Wykonawca winien posiadać możliwość dostarczenia towaru w partiach dziennych w zakresie od 10 Mg do 220 Mg.
7. Wykonawca realizować będzie dostawy w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy liczone od dnia zgłoszenia. Zgłoszenia będą dokonywane emailem lub telefonicznie. Całość dostaw należy zrealizować do 31.12.2021 roku.
8. Zamawiający wymaga, aby do każdej dostawy był dołączany dokument określający rodzaj i ciężar dostarczonego towaru, w tym kwity wagowe podające w formie numerowanego wydruku komputerowego ciężar brutto i tarę pojazdu oraz datę załadunku kruszywa, ilość ton kruszywa, datę odbioru przez upoważnioną osobę, markę i nr rejestracyjny pojazdu, którym dostarczono kruszywo, imię i nazwisko kierowcy.
9. Wykonawca winien w czasie wykonywania dostaw w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób uprawnionych do przebywania w pobliżu rozładunku.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolnego ważenia dostarczanego kruszywa i kontroli jego jakości.
11. Na dodatkowe żądanie Zamawiającego, Wykonawca dołączać będzie atest oraz certyfikat zgodności.
12. W przypadku stwierdzenia niezgodności deklarowanej wagi z ważeniem kontrolnym lub potwierdzenia badaniem laboratoryjnym niewłaściwej jakości dostarczonego kruszywa, Wykonawca poniesie koszty takich sprawdzeń i badań. Zamawiający ma prawo wyboru laboratorium w którym odbędzie się badanie kruszywa.
13. Wykonawca winien realizować dostawy w godzinach od 8:00 do 10:00 każdego dnia roboczego, a w sytuacjach tego wymagających również w innych godzinach.
14. Każda zmiana godzin dostawy wymaga uzgodnienia między Zamawiającym i Wykonawcą.
15. W przypadku dostawy kruszywa w ilości lub jakości nieodpowiadającej przedmiotowi zamówienia, Zamawiający może odmówić odbioru dostawy, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia kruszywa, zgodnego z zamówieniem w terminie następnych 24 godzin.
16. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru lub kontroli odstępstw od wymagań określonych w przedmiocie umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia. W takich przypadkach zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych uchybieniach lub odstępstwach.
17. Rozliczenie za dostarczone kruszywo będzie dokonywane fakturami wystawianymi 1 raz w miesiącu na podstawie ilości materiałów faktycznie odebranych.
18. Podane w opisie wielkości są orientacyjne, maksymalne. Zamawiający zastrzega możliwość zmian w ilości poszczególnych asortymentów kruszywa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.12.2020 | 12:45


» Lokalizacja

Plac Jana Pawła II 16
Zgierz 95-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Kamień

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Zgierz
Plac Jana Pawła II 16
Zgierz 95-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się