Dostawa sprzętu w ramach projektu „POSTAW NA SWOJE UMIEJĘTNOŚCI”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt komputerowy, sieciowy oraz multimedialny oraz przeszkolenie 10 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie obsługi zainstalowanego sprzętu – w ramach projektu „Postaw Na Swoje Umiejętności” (umowa RPLD.11.03.01-10-0027/19) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nieużywane. Zamawiający dopuszcza, by sprzęt został rozpakowany i uruchomiony przed jego dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania sprzętu lub instalacji systemu operacyjnego. Wszystkie oferowane urządzenia /sprzęt komputerowy muszą posiadać deklaracje zgodności CE/certyfikat CE.
3. Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczone Zestawy komputerowe A oraz min. 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na pozostały dostarczony sprzęt.
4. Ilekroć w dokumentacji postępowania, w opisach przedmiotu zamówienia jest mowa o materiałach lub wyrobach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający podkreśla, iż ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia spoczywa na składającym ofertę. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.
6. Zamawiający jest placówką oświatową w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), a przedmiotem zamówienia – wybrane jego składowe – jest sprzęt komputerowy – towar wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług.
Zamawiający oświadcza, że wybrany w postępowaniu Wykonawca otrzyma zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.01.2021 | 09:30


» Lokalizacja

Św. Antoniego 29
Tomaszów Mazowiecki 97-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim
Św. Antoniego 29
Tomaszów Mazowiecki 97-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się