Wymiana i bieżąca konserwacja instalacji elektrycznych w nieruchomościach stanowiących zasób komunalny Miasta Słupska zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku

» Opis zapytania

Zakres prac dla części I i II:
1. Roboty elektryczne obejmują:
- wymiana i naprawy instalacji elektrycznych w komunalnych lokalach mieszkalnych, socjalnych i użytkowych,
- wymiana i montaż osprzętu elektrycznego,
- montaż i naprawy ogrzewania elektrycznego.
2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach zamówienia należy:
- wykonanie tymczasowego zasilania zapewniającego działanie instalacji do czasu usunięcia usterki lub wymiany instalacji,
- usuwaniu awarii w zakresie robót elektrycznych w szczególnych sytuacjach awaryjnych oraz w sytuacjach zagrożenia życia lub mienia (np. włamania, pożar, kradzież, dewastacja),
- przekazywaniu Zamawiającemu informacji o koniecznych remontach instalacji elektrycznych,
- każdorazowym powiadomieniu Zakładu Energetycznego oraz Zamawiającego
o zerwanych plombach na urządzeniach oraz o wymianie bezpieczników mocy w złączach kablowych ZK nie będących własnością Zamawiającego.
3. Określenie lokalizacji robót oraz zakresu będzie każdorazowo pisemne zlecenie robót wystawione Wykonawcy przez Zamawiającego.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ.
2)przedmiar robót stanowiący załącznik nr 10 i 11 do SIWZ.
5.W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu. Za materiały równoważne rozumie się materiały o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych lub lepszych niż podane
w STWiORB lub przedmiarach robót. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia na etapie realizacji robót stosownych dokumentów, potwierdzających równoważność tych materiałów lub urządzeń.
6.Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych STWiORB lub przedmiarach robot w za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

Tuwima 4
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
Tuwima 4
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się