Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chełmno

» Opis zapytania

3.1. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na cztery części, jak poniżej:
- Część nr 1 pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 060170C na dwóch odcinkach o długości 0,795 km od km 0+000 do km 0+795 i o długości 0,140 km od km 0+000 do km 0+140 w miejscowości Dolne Wymiary”,
- Część nr 2 pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 060138C od km 0+935do km 1+488 i o długości 0,553 km w miejscowości Dolne Wymiary - Podwiesk, etap II”,
- Część nr 3 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 060111C w miejscowości Starogród, odcinek o długości 0,208 km od km 0+000 do km 0+208”,
- Część nr 4 pn.: „Budowa drogi gminnej do szkoły w miejscowości Podwiesk dz. nr 85, 86/1”.
3.2. Przedmiotem zamówienia jest budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chełmno obejmująca:
3.2.1 W zakresie Części nr 1 pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 060170C na dwóch odcinkach o długości 0,795 km od km 0+000 do km 0+795 i o długości 0,140 km od km 0+000 do km 0+140 w miejscowości Dolne Wymiary” należy wykonać:
- Roboty przygotowawcze i ziemne,
- Zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej,
- Remont przepustu w km 0+180,
- Podbudowę,
- Nawierzchnię,
- Zjazdy,
-Pobocza umocnione,
-Pobocza gruntowe,
- Elementy bezpieczeństwa: bariery ochronne, znaki pionowe,
-Roboty wykończeniowe,
- Inwentaryzację powykonawczą.
Zamawiający określa, że powierzchnia odcinka próbnego wynosi 500 m². Odcinek próbny należy wykonać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – miejscowość Klamry, dz. 6/6.
3.2.2 W zakresie Części nr 2 pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 060138C od km 0+935do km 1+488 i o długości 0,553 km w miejscowości Dolne Wymiary - Podwiesk, etap II” należy wykonać:
- Roboty przygotowawcze i ziemne,
- Podbudowę,
- Nawierzchnię,
- Zjazdy,
- Pobocza umocnione,
- Pobocza gruntowe,
- Oznakowanie pionowe,
- Roboty wykończeniowe,
- Inwentaryzację powykonawczą.
Odcinek próbny powinien zostać wykonany w ramach zadania.
3.2.3 W zakresie Części nr 3 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 060111C
w miejscowości Starogród, odcinek o długości 0,208 km od km 0+000 do km 0+208” należy wykonać:
- Roboty przygotowawcze i ziemne,
- Remont przepustu w km 0+005,
- Krawężniki,
- Podbudowę,
- Nawierzchnię,
- Zjazdy i skrzyżowanie,
- Pobocza utwardzone,
- Pobocza gruntowe,
- Rowy przydrożne,
- Oznakowanie,
- Roboty wykończeniowe,
- Inwentaryzację powykonawczą.
Odcinek próbny powinien zostać wykonany w ramach zadania.
3.2.4 W zakresie Części nr 4 pn.: „Budowa drogi gminnej do szkoły w miejscowości Podwiesk dz. nr 85, 86/1” należy wykonać:
- Roboty przygotowawcze i ziemne,
- Zabezpieczenie przyłącza telekomunikacyjnego,
- Opornik, wejście do szkoły,
- Podbudowę,
- Nawierzchnię,
- Pobocze utwardzone,
- Pobocza gruntowe,
- Oznakowanie: znaki pionowe i znaki poziome,
- Inwentaryzację powykonawczą.
Odcinek próbny powinien zostać wykonany w ramach zadania.
UWAGA:
Zakres prac do wykonania został określony w przedmiarze robót.
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca na własny koszt wykona projekt czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy tego odcinka drogi.
Wykonawca na własny koszt zobowiązany będzie do przywrócenia punktów granicznych
w obszarze wykonanej inwestycji.
3.3. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji
3.4. projektowej stanowiącej Załącznik Nr 1a, 1b, 1c i 1d do SIWZ.
3.5. Rozwiązania równoważne.
W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację techniczną powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych
i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych
w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych
i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.
3.6. Gwarancja.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany z formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje § 12 wzoru umowy. Długość okresu gwarancji - stanowi również kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres
w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia,
a zatem powinien ten koszt uwzględnić w wynagrodzeniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Dworcowa 1
Chełmno 86-200
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Chełmno
ul. Dworcowa 1
Chełmno 86-200
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się