Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kępnie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów wykonanych zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12.2017r, w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r, poz. 2355 z późn.zm.) i warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012r, w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 717) oraz odbiór wycofanych z użycia tablic rejestracyjnych celem ich likwidacji, rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych z dnia 12 marca 2019r, (Dz.U. z 2019r,poz. 547 ) .Odbioru i kasacji odebranych ze Starostwa tablic Wykonawca dokona na własny koszt i odpowiedzialność oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r, o odpadach (tj. Dz.U. z 2020r, poz. 797 z późn.zm.)Tablice będące przedmiotem zamówienia oraz ich dostawy muszą spełniać wymogi zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r, -Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U.z 2020r, poz. 110 z późn.zm.)
2. Wykonawca musi posiadać certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi . Certyfikat ten winien obejmować wszystkie rodzaje tablic rejestracyjnych objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę aktualnego certyfikatu przez cały okres trwania umowy.
3. Szacunkowe ilości tablic rejestracyjnych objętych przedmiotem zamówienia w podziale na rodzaje:
Lp. Rodzaje tablicy rejestracyjnej Ilość (szt)
1 Tablica samochodowa jednorzędowa i dwurzędowa 40.000
2 Tablica motocyklowa 2.500
3 Tablica motorowerowa 1.000
4 Tablica samochodowa jednorzędowa zmniejszona 200
Razem 43.700
4. Dostawa tablic rejestracyjnych odbywać się będzie sukcesywnie w ilościach i rodzajach wskazanych przez Zamawiającego na podstawie odrębnych zleceń.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w ramach niniejszego zamówienia nieodpłatny odbiór wycofanych z obiegu tablic rejestracyjnych i dokonać ich zniszczenia w sposób uniemożliwiający ich ponowne użycie. Protokolarny odbiór tablic do złomowania odbywał się będzie w terminach uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego . Wykonawca ponosi koszty dostawy tablic rejestracyjnych i odbioru tablic przeznaczonych do złomowania. Szacunkowa ilość tablic rejestracyjnych w okresie trwania umowy wyniesie około 43700 szt.
6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane i dostarczone tablice rejestracyjne na okres co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia wydania tablic rejestracyjnych. Wykonawca może udzielić okresu dłuższego niż okres wymagany. Okres gwarancji ponad okres wymagany podlega punktacji zgodnie z określonymi kryteriami oceny ofert.
7. Tablice będą dostarczane przez Wykonawcę na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego w terminach :
a)w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia
b)w szczególnie uzasadnionych przypadkach wywołanych nadzwyczajnymi okolicznościami (nie więcej niż 50 kompletów tablic) – w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 8. Zamawiający zastrzega, że ilość poszczególnych kategorii tablic rejestracyjnych może ulec zmianie oraz zastrzega możliwość niewykorzystania pełnego limitu ilościowego tablic, bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 5
Kępno 63-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 5
Kępno 63-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się