Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej w rejonie ulic Jatny, Józefa Madzi i Słonecznej – Etap II

» Opis zapytania

1. Zamówienie polega na wykonaniu inwestycji p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej w rejonie ulic Jatny, Józefa Madzi i Słonecznej – Etap II” zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, opracowanymi przez firmę HYDRO-LINE PROJEKT Jacek Hyrnik z siedzibą: 43-450 Ustroń ul. Polańska 147, stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

2. Inwestycja obejmuje rozbudowę kanału sanitarnego dn200-160mm PCW w systemie grawitacyjnym wraz z przyłączami do budynków przy ul. Jatny, Słonecznej i Józefa Madzi.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:
- kanalizacji grawitacyjnej dz200x5,9mm z rur PCW – 609,0 mb,
- kanalizacji grawitacyjnej dz160x4,7mm z rur PCW – 93,0 mb,
- przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dz160x4,7mm z rur PCW – 416,5 mb,
- studzienek na przykanalikach PP o średnicy 425mm przy budynkach mieszkalnych – 22 szt.

3. Standard i zakres wykonania zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Wyzwolenia 77
Brenna 43-438
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Gmina Brenna
ul. Wyzwolenia 77
Brenna 43-438
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się