„Budowa budynku biurowego podwójnej kancelarii leśnictw: Śmierdnica, Kołowo”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku biurowego - podwójnej kancelarii leśnictwa Śmierdnica i Kołowo na potrzeby administracyjne i obsługi interesantów wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączem wodociągowym, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego i zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną, przy ul. Nauczycielskiej 30 w Szczecinie. Budynek administracyjno – biurowy jako obiekt użyteczności publicznej, dostosowany będzie dla osób niepełnosprawnych – dalej „Przedmiot zamówienia”. /// Lokalizacja inwestycji: ul. Nauczycielska 30 w Szczecinie, dz. nr 98/31 obręb 4201. /// Przewidywana forma architektoniczna obiektu: Wolnostojący budynek o niewielkich gabarytach oraz nieskomplikowanej i zwartej bryle, jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia z nieużytkowym poddaszem, przykryty prostym dwuspadowym dachem o kącie nachylenia połaci 45° (spadek 100%). Wejście do budynku od strony południowo-zachodniej – podest wejściowy pod częściowym zadaszeniem (podcień). Budynek zaprojektowany w technologii szkieletowej, drewnianej. Poziom posadzki wyniesiony o 30 cm względem otaczającego terenu. Obiekt pełniący funkcję administracyjno-biurową na potrzeby gospodarki leśnej. /// Zamawiający dopuszcza częściową prefabrykację. /// Wykonawca zapewni sobie i na własny koszt korzystanie z dostępnych na terenie przyszłego placu budowy mediów (prąd, woda) oraz odprowadzenie ścieków. Dopuszcza się również możliwość innego zapewnienia mediów przez Wykonawcę. Zamawiający udzieli zgody i umożliwi korzystanie z mediów, które dostępne będą na terenie inwestycji. Wykonawca zobowiązany będzie do regulowania należności za korzystanie z mediów na podstawie wskazań liczników Wykonawcy. /// Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia – 60 miesięcy od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia. /// Jako materiał pomocniczy Zamawiający udostępnia przedmiar robót, stanowiący element dokumentacji projektowej, będącej załącznikiem nr 10 do SIWZ, w celu ułatwienia przygotowania oferty. Przedmiar ma wyłącznie znaczenie pomocnicze, ilości poszczególnych rodzajów prac wskazane w przedmiarach robót są wielkościami orientacyjnymi, a rozbieżność tych ilości w stosunku do stanu zastanego na placu budowy nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. /// Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na czas trwania budowy kierownictwa budowy oraz wykonanie przez Kierownika Budowy czynności, określonych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), niezbędnych podczas realizacji Przedmiotu Umowy. Kierownik budowy (robót) zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. /// Zakres robót budowlanych, parametry obiektów, ich lokalizacja i zakres instalacji przedstawiony jest w Dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ, w skład której wchodzi m.in.: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: STWiORB”). /// Zalecane jest, przed złożeniem oferty, zaznajomienie się z lokalnymi warunkami, w których będą prowadzone roboty budowlane (wizja lokalna). /// We wszystkich miejscach w SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy PZP, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie „rozwiązań równoważnych” opisywanym w treści SIWZ, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a także zachowania technologii wykonania tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania, co skutkowałoby zmianą dokumentacji technicznej. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest złożyć opis materiałów i urządzeń równoważnych. /// Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy PZP, Zamawiający wymaga, aby prace ręczne związane z wykonywaniem podstawowych robót budowlanych w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 1320) były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę albo podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. /// Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia na podstawie art. 36a ust. 2 PZP, dotyczącego osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. 1 Maja 4
Gryfino 74-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Gryfino
ul. 1 Maja 4
Gryfino 74-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się