Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych

» Opis zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport (środkami transportu Wykonawcy) i zagospodarowanie nie segregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 i 20 02 03 oznaczone w Wspólnym Słowniku Zamówień Kodem CPV: 90.51.20.00–9, 90.00.00.00-7 z terenu Miasta i Gminy Stryków. Ilość odpadów, w czasie trwania umowy o zamówienie publiczne szacuje się na 1200 ton. W celu odbioru odpadów od Zamawiającego, Wykonawca będzie podstawiał w miejsce wskazane przez Zamawiającego (teren ZGKiM, ul. Batorego 25, 95-010 Stryków), kontenery służące do transportu odpadów o tonażu 10 ton lub większym. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany miejsca podstawienia kontenerów. Załadunek odpadów dokonuje Zamawiający we własnym zakresie. Odbiór odpadów realizowany będzie każdego dnia tygodnia oprócz niedzieli i świąt, po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego, nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.
Oznaczenie wg CPV: 90.51.20.00–9, 90.00.00.00-7
Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazania
w ofercie części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy/om. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Batorego 25
Stryków 95-010
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie
ul. Batorego 25
Stryków 95-010
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się