SP/KK/11/20

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Na podstawie art. 29. ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: a) sprzątanie, b) pielęgnacja zielni, c) odśnieżanie. Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań zostały określone w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty, Wykonawca przeprowadził wizję lokalną miejsc objętych niniejszym zamówieniem w obecności jednego z pracowników Zamawiającego. Osobą do kontaktu w sprawie dokonania wizji lokalnej jest Pani Dorota Jaskulska, nr tel. (77) 405 31 67

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Sądowa 6
Kędzierzyn-Koźle 47-200
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi sprzątania

» Dane nabywcy

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Sądowa 6
Kędzierzyn-Koźle 47-200
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się