Obsługa bankowa budżetu Gminy Nasielsk i jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk w okresie 01.I. 2021 r. – 31.XII.2024 r.

» Opis zapytania

Gmina Nasielsk z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na obsługę bankową budżetu Gminy Nasielsk i jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk w okresie 01.I.2021 r. – 31.XII.2024 r.
Jednostki organizacyjne Gminy Nasielsk, to: Urząd Miejski w Nasielsku, Szkoła Podstawowa w Cieksynie, Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nasielsku, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku, Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich, Szkoła Podstawowa w Dębinkach, Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach, Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku, Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku, Nasielski Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku, Żłobek Miejski w Nasielsku
1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Nasielsk i jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk w okresie 01.I.2021r. – 31.XII.2024r., a w szczególności:
1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych oraz sporządzanie codziennych wyciągów bankowych w formie papierowej bądź elektronicznej,
2) elektroniczne przeglądanie historii rachunków bankowych,
3) realizacja rozliczeń finansowych (wpłat i wypłat) w formie elektronicznych przelewów bezgotówkowych,
4) możliwość otwierania w trakcie umowy nowych rachunków pomocniczych na wniosek Gminy i jej jednostek organizacyjnych,
5) realizacja wpłat i wypłat gotówkowych ,
6) otwarcie i prowadzenie wirtualnych rachunków bankowych dla podatników Gminy Nasielsk oraz klientów Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
7) uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym (w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu i spłacanego w tym samym roku, w którym zostanie zaciągnięty,
8) lokowanie wolnych środków na okresy krótkoterminowe (3-7 dni, weekendy).
2. Każda z jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk podpisze indywidualną umowę na obsługę bankową na zasadach wynikających z niniejszego postępowania oraz poniesie koszty obsługi bankowej.
3. Szacunkowa wielkość środków podlegających obsłudze: w 2021 r.- 98.000.000,- zł, w 2022 r.- 100.000.000,- zł, w 2023 r. - 100.000.000,- zł, w 2024r. – 100.000,000,-zł.
4. Bank obsługujący Gminę Nasielsk i gminne jednostki organizacyjne będzie prowadził w każdym roku około 50 rachunków bankowych, w tym:
1) rachunki bieżące,
2) rachunki pomocnicze, w tym:
a. sum depozytowych,
b. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
c. dochodówa. jednostek i wydatków nimi finansowanych ,
d. Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej,
e. inne,
3) około 10000 kont wirtualnych dla podatników,
4) 5000 kont dla klientów Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
5. Wszystkie rachunki prowadzone będą w złotych polskich.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach.
7. Ilość dokonywanych rocznie przelewów – około 70.000 sztuk, w tym na rachunki jednostek organizacyjnych – około 10.000 sztuk.
8. Wpłaty gotówkowe w wysokości około 1.200.000 zł rocznie natomiast wypłaty gotówkowe
w wysokości około 6.000.000 ,- zł rocznie.
9.Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym jako procent stawki WIBOR 1M opublikowanej na ostatni dzień roboczy m-ca listopada 2020r.
10.Oprocentowanie środków na rachunku oraz lokat krótkoterminowych jako procent stawki WIBID 1M na ostatni dzień roboczy m-ca listopada 2020 r.
11. W postępowaniu o zamówienie mogą ubiegać się banki, które otworzą punkt kasowy do dnia podpisania umowy na obsługę bankową w odległości do 50 metrów od siedziby Urzędu Miejskiego w Nasielsku (do prowadzenia obsługi kasowej klientów Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Elektronowa 3
Nasielsk 05-190
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Gmina Nasielsk
ul. Elektronowa 3
Nasielsk 05-190
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się