-USŁUGI - Świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w podziale na dwie części.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia są usługi: Świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego
w powiatowych przewozach pasażerskich.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
Część nr 1
1.Świadczenia usługi publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w ramach linii komunikacyjnej Podsarnie – Harkabuz – Bukowina Osiedle – Harkabuz – Raba Wyżna – Rokiciny Podhalańskie – Chabówka – Rabka-Zdrój.
1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Nowotarskiego, w maksymalnej wielkości pracy eksploatacyjnej wynoszącej 27 635,20 wozokilometrów, w ramach linii komunikacyjnej określonej w punkcie 1.
1.2 Podstawę do zawarcia umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego stanowić będzie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944).
1.3 Wykonanie usługi, o której mowa w punkcie 1.1., nastąpi zgodnie z:
- wymaganymi warunkami technicznymi oraz parametrami techniczno–użytkowymi autobusów, które określa załącznik nr 4 do wzoru umowy, określonego w załączniku do SIWZ;
- charakterystyką usług przewozowych, którą określa załącznik nr 1 do wzoru umowy, określonego w załączniku do SIWZ;
- wymaganiami w zakresie jakości usług przewozowych oraz regulaminem przewozów, które określają załączniki nr 2 i 3 do wzoru umowy, określonego w załączniku do SIWZ.
1.4. Maksymalną wartość zamówienia oszacowano na 75 767,44 PLN.
1.5. Na oszacowaną wartość zamówienia składają się:
- maksymalna wartość wynagrodzenia w wysokości 61 767,44 PLN;
- maksymalna kwota rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 14 000,00 PLN – kwota ta nie stanowi kryterium wyboru oferty.
2. Z tytułu wykonania usługi przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przedmiotowej usługi w kwocie nie wyższej niż 2,2351 PLN za jeden wozokilometr.
Na rekompensatę składają się:
- część obejmująca dopłatę do deficytu wygenerowanego w ramach wykonywania przedmiotowej usługi w wysokości nie wyższej niż 2,0258 PLN za jeden wozokilometr;
- część obejmująca „rozsądny zysk”, o którym mowa w załączniku do Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 3.12.2007, str. 1) w wysokości nie wyższej niż 0,2093 PLN za jeden wozokilometr.
3. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia rzeczowej realizacji usługi Wykonawca:
- będzie dysponował co najmniej 2 (dwoma) autobusami, spełniającymi warunki techniczne oraz parametry techniczno–użytkowe, określone w załączniku nr 4 do wzoru umowy.
- będzie dysponował kierowcami (wliczając Wykonawcę osobiście wykonującego przewozy), którzy będą realizowali zadanie.
- uruchomi w przeznaczonych do obsługi linii autobusach system monitorujący GPS, na warunkach i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- będzie posiadał zgody właścicieli lub zarządców na korzystanie z przystanków określonych w projektowanym rozkładzie jazdy.
- Wszyscy zatrudnieni przez Wykonawcę lub współpracujący z wykonawcą kierowcy oraz sam Wykonawca, jeżeli osobiście wykonuje przewozy, w okresie wykonywania usługi spełniają wymogi dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami, do których kierowania wymagane jest prawo jazdy kategorii D oraz kwalifikacji zawodowych w zakresie kategorii D prawa jazdy, określone
w rozdziale 7a ustawy o transporcie drogowym.

Część nr 2
1. Świadczenia usługi publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w ramach linii komunikacyjnej Szczawnica – Krościenko nad Dunajcem – Tylmanowa – Ochotnica Dolna – Ochotnica Górna – Knurów – Harklowa – Łopuszna – Ostrowsko – Waksmund – Nowy Targ.
1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Nowotarskiego, w maksymalnej wielkości pracy eksploatacyjnej wynoszącej 133 449,40 wozokilometrów, w ramach linii komunikacyjnej określonej w punkcie 1.
1.2 Podstawę do zawarcia umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego stanowić będzie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944).
1.3 Wykonanie usługi, o której mowa w punkcie 1.1., nastąpi zgodnie z:
- wymaganymi warunkami technicznymi oraz parametrami techniczno–użytkowymi autobusów, które określa załącznik nr 4 do wzoru umowy, określonego w załączniku do SIWZ;
- charakterystyką usług przewozowych, którą określa załącznik nr 1 do wzoru umowy, określonego w załączniku do SIWZ;
- wymaganiami w zakresie jakości usług przewozowych oraz regulaminem przewozów, które określają załączniki nr 2 i 3 do wzoru umowy, określonego w załączniku do SIWZ.
1.4. Maksymalną wartość zamówienia oszacowano na 277 293,64 PLN.
1.5. Na oszacowaną wartość zamówienia składają się:
- maksymalna wartość wynagrodzenia w wysokości 276 293,64 PLN;
- maksymalna kwota rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 1 000,00 PLN – kwota ta nie stanowi kryterium wyboru oferty.
2. Z tytułu wykonania usługi przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przedmiotowej usługi w kwocie nie wyższej niż 2,0704 PLN za jeden wozokilometr.
Na rekompensatę składają się:
- część obejmująca dopłatę do deficytu wygenerowanego w ramach wykonywania przedmiotowej usługi w wysokości nie wyższej niż 1,9495 PLN za jeden wozokilometr;
- część obejmująca „rozsądny zysk”, o którym mowa w załączniku do Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 3.12.2007, str. 1) w wysokości nie wyższej niż 0,1209 PLN za jeden wozokilometr.
3. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia rzeczowej realizacji usługi Wykonawca:
- będzie dysponował co najmniej 2 (dwoma) autobusami, spełniającymi warunki techniczne oraz parametry techniczno–użytkowe, określone w załączniku nr 4 do wzoru umowy.
- będzie dysponował kierowcami (wliczając Wykonawcę osobiście wykonującego przewozy), którzy będą realizowali zadanie.
- uruchomi w przeznaczonych do obsługi linii autobusach system monitorujący GPS, na warunkach i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- będzie posiadał zgody właścicieli lub zarządców na korzystanie z przystanków określonych w projektowanym rozkładzie jazdy.
- Wszyscy zatrudnieni przez Wykonawcę lub współpracujący z wykonawcą kierowcy oraz sam Wykonawca, jeżeli osobiście wykonuje przewozy, w okresie wykonywania usługi spełniają wymogi dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami, do których kierowania wymagane jest prawo jazdy kategorii D oraz kwalifikacji zawodowych w zakresie kategorii D prawa jazdy, określone
w rozdziale 7a ustawy o transporcie drogowym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Bolesława Wstydliwego 14
Nowy Targ 34-400
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Zarząd Powiatu Nowotarskiego
Bolesława Wstydliwego 14
Nowy Targ 34-400
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się