4WOG.1200.2712.122.2020 Usługa wynajmu wraz z serwisowaniem przenośnych urządzeń sanitarnych

» Opis zapytania

1. Przedmiot i zakres zamówienia: Usługa wynajmu wraz z serwisowaniem przenośnych urządzeń sanitarnych w celu zabezpieczenia sanitarnego w miejscach nadzorowanych przez Sekcje Obsługi Infrastruktury (SOI) 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w 2021 roku:
1) SOI Bytom:
a) kompleks wojskowy w Toszku,
b) kompleks wojskowy w Radzionkowie przy ul. Knosały,
c) kompleks wojskowy w Przezchlebiu przy ul. Ziemięcickiej,
d) Piekary Śląskie oraz kompleks wojskowy w Bytomiu przy ul. Oświęcimskiej 33,
2) SOI Gliwice: kompleks wojskowy przy ul. Generała Andersa 47,
3) SOI Krapkowice: kompleks wojskowy w Krapkowicach,
4) SOI Lubliniec:
a) kompleks wojskowy w Krupskim Młynie,
b) kompleks wojskowy przy ul. Sobieskiego 35,
c) Strzelnica Garnizonowa,
5) SOI Opole:
a) ośrodek szkoleniowy w Winowie,
b) Przeprośna Górka,
6) SOI Tarnowskie Góry: kompleks wojskowy w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 36,
7) SOI Katowice: Tychy Park Miejski Solidarność,
8) SOI Bielsko- Biała:
a) kompleks wojskowy w Cieszynie przy ul. Wojska Polskiego 5,
b) kompleks wojskowy 18 batalionu powietrznodesantowego w Bielsku Białej,
- zgodnie z formularzem cenowym i harmonogramem usługi na wynajem i serwis urządzeń sanitarnych w 2021 roku (zwanym dalej również „formularzem cenowym i harmonogramem” stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ), z zastrzeżeniem, że terminy oraz miejsce świadczenia usługi wskazane w formularzu cenowym i harmonogramie mogą ulec zmianie. Miejsca i okresy ćwiczeń są określone szacunkowo. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu, ilości, czasu trwania oraz miejsca świadczenia usługi (w obrębie województwa, na terenie którego planowane jest świadczenie usługi).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki:
- załącznik nr 4 – wzór umowy,
- załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia,
- załącznik nr 6 – formularz cenowy i harmonogram usługi na wynajem i serwis urządzeń sanitarnych w 2021 roku w miejscach nadzorowanych przez: SOI Bytom, SOI Gliwice, SOI Krapkowice, SOI Lubliniec, SOI Opole, SOI Tarnowskie Góry, SOI Katowice, SOI Bielsko- Biała.
stanowiące integralną część SIWZ.
3. Przedmiotem zamówienia jest usługa.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6.
7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na fizycznym wykonywaniu czynności serwisowania urządzeń sanitarnych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). Pracownicy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, co najmniej na okres realizacji zamówienia, w ilości zapewniającej właściwą i terminową realizację usługi.
8. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp określa:
- załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia,
- załącznik nr 6 – formularz cenowy i harmonogram usługi na wynajem i serwis urządzeń sanitarnych w 2021 roku w miejscach nadzorowanych przez: SOI Bytom, SOI Gliwice, SOI Krapkowice, SOI Lubliniec, SOI Opole, SOI Tarnowskie Góry, SOI Katowice, SOI Bielsko- Biała.
9. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w celu zwiększenia zakresu zamówienia po zrealizowaniu zamówienia podstawowego. Zakres zamówienia podstawowego obejmuje formularz cenowy i harmonogram (załącznik nr 6 do SIWZ). Wysokość zwiększenia w ramach prawa opcji nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do wartości wskazanej powyżej lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe wyszczególnione w formularzu cenowym i harmonogramie dla zamówienia podstawowego, będą identyczne, jak ceny jednostkowe zamówienia objętego prawem opcji (w obrębie województwa, na terenie którego planowane jest świadczenie usługi zamówienia podstawowego). Dodatkowe szczegóły związane z realizacją zamówienia w ramach prawa opcji zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 niniejszego SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Gen. Andersa 47
Gliwice 44-121
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Gen. Andersa 47
Gliwice 44-121
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się